Projektet Arbetsliv 2020 (2013–2019)

Projektet Arbetsliv 2020 baserade sig på den strategi för utveckling av arbetslivet som blev färdig 2012. Strategin utarbetades i samarbete med arbetsmarknadens centralorganisationer och som huvudmål sattes upp en förbättring av sysselsättningsgraden, arbetslivets kvalitet, välbefinnandet i arbetet och arbetets produktivitet. Visionen var att göra det finländska arbetslivet till det bästa i Europa fram till år 2020.

Över 80 organisationer hörde till projektets samarbetsnätverk inklusive arbetsmarknadens centralorganisa-tioner och utvecklingsinstitut, såsom Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen. Projektet samordnar också totalt 15 regionala nätverk som byggde på närings-, trafik- och miljöcentralerna. Sektorsprogram, dvs. arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas gemensamma utvecklingsprojekt, kompletterade nätverket. Den största delen av projektets konsekvenser uppstod indirekt via utvecklingsnätverkets verksamhet.

Projektet erbjöd arbetsplatser information, verktyg och kollegialt stöd 

Med hjälp av nätverket skapades flera helheter genom vilka man åstadkom till exempel en diskussion om nya fenomen i arbetslivet. Genom samarbete mellan arbetslivsaktörerna bereddes även testet Utvecklingsvägen, som arbetsplatserna kan använda för att utreda de viktigaste starka sidorna och utvecklingsmålen på den egna arbetsplatsen.

Efter att projektet avslutats övergick vissa av helheterna till andra organisationer i nätverket, och på det sättet kunde deras kontinuitet säkerställas. Testet Utvecklingsvägen är numera ett avgiftsfritt verktyg hos Arbetarskyddscentralen, och det arbete med arbetslivsvarumärket som inletts inom projektet fortsätter som en del av Business Finlands program Talent Boost.

I projektet Arbetsliv 2020 satsade man även på kommunikation och på att påverka arbetsplatser genom god praxis, tips och information. Särskilt de utvecklingsteman som lyftes fram i slutet av projektet, såsom ledarskap och förtroende på arbetsplatserna, lyftes med hjälp av kommunikation till en del av den offentliga diskussionen om arbetslivet.

Arbetslivets tillstånd i Finland har följts upp nationellt och internationellt. En viktig informationskälla på nationell nivå har varit bl.a. Arbetslivsbarometern. Tillståndet för arbetslivet i Finland har på internationell nivå jämförts med andra länder i Europa bland annat utifrån de undersökningar som Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor gjort. 

Ytterligare upplysningar:

Pirkko Jukka, pirkko.jukka(at)gov.fi