Reformen av gruvlagen 2020

Syftet med reformen av gruvlagen är att förbättra miljöskyddet och verksamhetsförutsättningarna i anslutning till gruvor. Regeringen vill även stärka acceptansen för gruvor lokalt och parternas möjligheter till påverkan.

Lagreformen grundar sig på regeringsprogrammet. I samband med reformen hörs berörda grupper och lagberedningen görs utifrån forskningsrön. För att stödja beredningen har det tillsatts en arbetsgrupp. Lagberedningen stöds också av den utredning om hur gruvlagen fungerar som gjorts av JD Pekka Vihervuori och som färdigställdes 2019, ”Bedömning av hur lagstiftningen om gruvdrift fungerar”.

Riksdagens svar på medborgarinitiativet Gruvlagen Nu (MI 7/2019), som är under behandling i riksdagen, kommer att beaktas i lagstiftningsprojektet.

Förhandlingar om ärendet förs enligt sametingslagen (974/1995).

Intressentgrupper kan påverka beredningen i flera skeden

Arbetsgruppen som tillsatts består av följande 18 aktörer: arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Sametinget, landskapen, NTM-centralerna, regionförvaltningsverken, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Geologiska forskningscentralen, Renbeteslagsföreningen, Finlands Kommunförbund rf, Gruvindustri rf, Finlands naturskyddsförbund rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Turism- och Restaurangförbundet rf och Teknologiindustrin rf.

Arbetsgruppens ordförande har för medlemmarna föreslagit att arbetsgruppens möten ska tematiseras och sakkunskapen inom arbetsgruppen kompletteras av experter som temavist kallas till arbetsgruppens möten för att höras. Teman för de första mötena är samråd med forskare och civilsamhällesorganisationernas deltagande.

Arbetsgruppen följer också framskridandet av andra lagstiftningsprojekt som hänför sig till lagstiftningen om gruvdrift.

Under beredningsarbetet ordnas dessutom två öppna diskussionsmöten, som arbets- och näringsministeriet informerar om via sina kommunikationskanaler.

Det utkast till regeringsproposition som ministeriet berett sänds på remiss hösten 2020. Efter remissbehandlingen görs behövliga ändringar i propositionsutkastet, varefter det lämnas till riksdagen i form av en regeringsproposition i december 2020.

Preliminär tidsplan för beredningen (med förbehåll för ändringar):

Februari

En arbetsgrupp har tillsats

Mars

Arbetsgruppens möte – tema: forskning

April

Arbetsgruppens möte – tema: civilsamhällesorganisationer

Maj

Diskussionsmöte

Juni

Arbetsgruppens möte

Juli

 

Augusti

Arbetsgruppens möte

Diskussionsmöte

September–oktober

 

Remissbehandling

November

 

Arbetsgruppens möte

December

Regeringens proposition lämnas till riksdagen

   

Frågor och svar

Mer Information:
gruvöverinspektör Riikka Aaltonen
ledande sakkunnig Niklas Vartiainen