Regeringens strategi för företagande ska stärka företagandet i Finland

#yrittäjyysstrategia


Målet med regeringens strategi för företagande är att öka företagens förtroende för att det lönar sig att grunda företag i Finland och att sysselsätta människor, utveckla verksamheten och investera i företag. Dessutom syftar strategin till att göra Finland mer attraktivt för utländska arbetstagare. 

Strategin omfattar åtta teman och under varje tema föreslås flera praktiska åtgärder för att lösa utmaningarna med företagande. I strategin ingår följande teman:

  1. Förutsägbar och konkurrenskraftig företagsbeskattning
  2. Kompetens och tillgång på kompetent arbetskraft för att stödja företagens tillväxt
  3. Främjande av tillväxtorienterad företagsverksamhet
  4. Smidigare reglering och tjänster för uträttande av ärenden, konsekvensbedömning och konkurrenspolitik
  5. Företagande som drivkraft för regionutvecklingen
  6. Ny chans för företagare samt företagarnas trygghet och ork
  7. Utvecklade och skräddarsydda företagstjänster för företagare för särskilda behov och situationer
  8. Koordination och fenomenbaserad behandling i främjande av företagandet

Utarbetandet av strategin baserar sig på regeringsprogrammet.

Utkast till strategi för företagande har varit på remiss 10.3.-9.4.2020.

Mer information

konsultativ tjänsteman Jaana Lappi - jaana.lappi(at)gov.fi