Regeringens sysselsättningsåtgärder vid halvtidsöversynen 2021

Med de åtgärder som regeringen beslutade om vid sin halvtidsöversyn eftersträvas 40 000–44 500 nya sysselsatta. Före utgången av regeringsperioden fattas dessutom beslut om sysselsättningsåtgärder som stärker de offentliga finanserna med 110 miljoner euro.

Läs mera

Statsrådets pressmeddelande 29.4.2021: Regeringen fattade beslut om riktlinjerna för slutet av valperioden och om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Konsekvensbedömningar

Konsekvenserna av de sysselsättningsåtgärder som regeringen beslutade om vid sin halvtidsöversyn har bedömts vid det ministerium som ansvarar för beredningen av varje sysselsättningsåtgärd. Konsekvensbedömningarna baserar sig på gemensamma principer och en referensram som har godkänts i ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen. Ministerierna har dessutom samarbetat vid beredningen av konsekvensbedömningarna.

Ministeriernas promemorior om konsekvensbedömningarna finns på finska på arbets- och näringsministeriets webbplats.

* lönesubventionens temporära effekt är ca 4 500 sysselsatta