Regionala innovationer och försök

Regionala innovationer och försök (AIKO) var en av de regionutvecklingsåtgärder som har satts igång av statsminister Sipiläs regering. Målet var att trygga konkurrenskraften i hela Finland, främja tillväxt och tillvarata resurserna och kompetensen i de olika delarna av landet. Näringsstrukturen i regionerna stärktes genom att förutsättningarna för företagsverksamhet och förnyelseförmågan i regionerna förbättras.

Regionala innovationer och försök (AIKO) innehöll följande tre verktyg:

  • 1) Åtgärder för förutsedd strukturomvandling (ERM)
  • 2) Tillväxtavtal mellan staten och städer
  • 3) Uppbyggnad av tillväxtzoner av nationell betydelse.

För åtgärderna fanns det reserverat sammanlagt 30 miljoner euro för 2016–2018 (i genomsnitt 10 miljoner euro per år). Av anslaget är ungefär hälften riktat till genomförandet av avtal och ungefär hälften till åtgärder för förutsedd strukturomvandling. Under 2016 delades det ut 9,0 miljoner euro i form av finansiering. Finansieringsandelarna per region framgår av bilagan nedan.

Hanteringen av förutsedd strukturomvandling innebär ett handlingssätt där näringarna aktivt förnyas. Regionerna uppmuntras till specialisering och försök som baserar sig på regionens styrkor. Förnyelse, tillväxt och internationalisering inom näringslivet och företagsverksamheten samt försök som främjar sysselsättning och företagsverksamhet är centrala åtgärder.

Tillväxtavtalen har haft som mål att stärka tillväxten och konkurrenskraften i näringslivet genom att man koncentrerar sig på några strategiska utvecklingsspetsar.  Med de städer som lagt fram de bästa förslagen ingicks tillväxtavtal 2016. Med huvudstadsregionen ingicks ett tillväxtavtal som en del av metropolpolitiken.

Utveckling av tillväxtzoner har varit ett nytt verktyg för regionutveckling. Syftet med de nationellt betydelsefulla tillväxtzonerna är att öka affärsverksamheten, få arbetskraften i rörelse och göra det smidigare att arbeta i en annan kommun än där man bor. Staten har ingått med 1–2 tillväxtzoner ett strategiskt avtal för att utveckla zonen.

Ytterligare upplysningar: jarmo palm(at)tem.fi