Regionala innovationer och försök

Regionala innovationer och försök (AIKO) är en av de regionutvecklingsåtgärder som har satts igång av statsminister Sipiläs regering. Målet är att trygga konkurrenskraften i hela Finland, främja tillväxt och tillvarata resurserna och kompetensen i de olika delarna av landet. Näringsstrukturen i regionerna stärks genom att förutsättningarna för företagsverksamhet och förnyelseförmågan i regionerna förbättras.

Regionala innovationer och försök (AIKO) innehåller följande tre verktyg:

  1. åtgärder för förutsedd strukturomvandling (ERM)
  2. tillväxtavtal mellan staten och städer
  3. uppbyggnad av tillväxtzoner av nationell betydelse.

För åtgärderna finns det reserverat sammanlagt 30 miljoner euro för 2016–2018 (i genomsnitt 10 miljoner euro per år). Av anslaget riktas ungefär hälften till genomförandet av avtal och ungefär hälften till åtgärder för förutsedd strukturomvandling.

Hanteringen av förutsedd strukturomvandling innebär ett handlingssätt där näringarna aktivt förnyas. Regionerna uppmuntras till specialisering och försök som baserar sig på regionens styrkor. Förnyelse, tillväxt och internationalisering inom näringslivet och företagsverksamheten samt försök som främjar sysselsättning och företagsverksamhet är centrala åtgärder.

Tillväxtavtalen syftar till att stärka tillväxten och konkurrenskraften i näringslivet genom att man koncentrerar sig på ett fåtal strategiska utvecklingsspetsar.  Med de städer som lagt fram de bästa förslagen har ingått tillväxtavtal 2016. Med huvudstadsregionen har ingått ett tillväxtavtal som en del av metropolpolitiken.

Utveckling av tillväxtzoner är ett nytt verktyg för regionutveckling. Syftet med de nationellt betydelsefulla tillväxtzonerna är att öka affärsverksamheten, få arbetskraften i rörelse och göra det smidigare att arbeta i en annan kommun än där man bor. Staten ingår med 1–2 tillväxtzoner ett strategiskt avtal för att utveckla zonen.

Ytterligare upplysningar: jarmo palm(at)tem.fi och heli.ponto(at)tem.fi