Lagen om regionutveckling och tillväxttjänster

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster och till vissa lagar som har samband med den överlämnades till riksdagen den 5 april 2018 (RP 35/2018 rd).

I propositionen föreslogs att det stiftas en lag om regionutveckling och tillväxttjänster och en lag om ordnande av tillväxttjänster i landskapet Nyland. Propositionen innehöll dessutom en lag om införande av dem, genom vilken lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten upphävs. Propositionen hade samband med den regeringsproposition som gäller inrättande av landskap (RP 15/2017 rd) och den regeringsproposition som gäller verkställigheten av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter (RP 14/2018 rd) som för närvarande behandlas i riksdagen.  Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna dras in genom den införandelag som ingår i den sistnämnda regeringspropositionen (RP 14/2018 rd).

Genom den föreslagna lagen om regionutveckling och tillväxttjänster överförs det organiseringsansvar som de statliga närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna har i anslutning till åtgärder för att främja en hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättningen, sysselsättandet och företagens verksamhetsförutsättningar på de landskap som ska inrättas. Landskapsförbundens regionutvecklingsuppgifter ska enligt förslaget överföras till landskap som inrättas huvudsakligen i nuvarande form. Huvudstadsregionens specialbehov beaktas genom lagstiftning om en samkommun som ordnar tillväxttjänsterna i Nyland.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxt-tjänster och till vissa lagar som har samband med den 5.4.2018

ANM pressmeddelande 5.4.2018

RP 35/2018 rd på riksdagens webbplats

Proposition om en tillväxttjänstmyndighet

En regeringsproposition som innehåller ett lagförslag om en tillväxttjänstmyndighet har varit på remiss hos bl.a. ministerier, ämbetsverk, närings-, trafik- och miljöcentraler, arbets- och näringsbyråer och organisationer. Sammanlagt lämnades 51 remissyttranden. Beredningen av regeringspropositionen fortsätter, och avsikten är att den ska lämnas till riksdagen efter sommaruppehållet.

Regeringspropositionen på finska, remissversion

Statsrådets tjänst för projektinformation på finska (där bl.a. remissyttrandena finns)

Propositioner som gäller substanslagar

Avsikten är att förslagen till de s.k. substanslagar som hänför sig till regeringens proposition RP 35/2018 rd ska lämnas till riksdagen under vecka 26:

  • lag om offentliga tjänster för rekrytering och kompetensutveckling
  • lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster
  • lag om främjande av integration.

I oktober 2018 kommer det dessutom att lämnas en proposition med ett förslag till en lag som gäller informationsförvaltningen inom tillväxttjänsterna.

Frågor och svar om lagen om regionutveckling och tillväxttjänster

Ytterligare upplysningar:

Elina Isoksela, konsultativ tjänsteman, tfn 029 506 3719