Lagen om regionutveckling och tillväxttjänster

Landskaps- och vårdreformens och tillväxttjänstreformens planerande och verkställande har avbrutits den 8.3.2019.

Regeringens landskaps- och vårdreform avvecklas kontrollerat - det arbete som gjorts kan utnyttjas

 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster och till vissa lagar som har samband med den överlämnades till riksdagen den 5 april 2018 (RP 35/2018 rd).

I propositionen föreslogs att det stiftas en lag om regionutveckling och tillväxttjänster och en lag om ordnande av tillväxttjänster i landskapet Nyland. Propositionen innehöll dessutom en lag om införande av dem, genom vilken lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten upphävs. Propositionen hade samband med den regeringsproposition som gäller inrättande av landskap (RP 15/2017 rd) och den regeringsproposition som gäller verkställigheten av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter (RP 14/2018 rd) som för närvarande behandlas i riksdagen.  Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna dras in genom den införandelag som ingår i den sistnämnda regeringspropositionen (RP 14/2018 rd).

Genom den föreslagna lagen om regionutveckling och tillväxttjänster överförs det organiseringsansvar som de statliga närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna har i anslutning till åtgärder för att främja en hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättningen, sysselsättandet och företagens verksamhetsförutsättningar på de landskap som ska inrättas. Landskapsförbundens regionutvecklingsuppgifter ska enligt förslaget överföras till landskap som inrättas huvudsakligen i nuvarande form. Huvudstadsregionens specialbehov beaktas genom lagstiftning om en samkommun som ordnar tillväxttjänsterna i Nyland.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxt-tjänster och till vissa lagar som har samband med den 5.4.2018

ANM pressmeddelande 5.4.2018

RP 35/2018 rd på riksdagens webbplats

Proposition om en tillväxttjänstmyndighet och behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna på remiss 

Arbets- och näringsministeriet ber om remissyttranden om ett lagutkast om en tillväxttjänstmyndighet och ett lagutkast om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna. Lagutkasten hänför sig till den proposition om regionutveckling och tillväxttjänster som regeringen lämnade till riksdagen den 5 april 2018, och de ingår i beredningen av landskapsreformen. Remissyttranden kan lämnas till den 19 oktober 2018. Avsikten är att de båda lagförslagen ska ingå i samma regeringsproposition, som avses bli lämnad till riksdagen i november 2018.

Läs mer i Utlåtande.fi
Se också pressmeddealanden 11.9.2018

Lagen om offentlig service för rekrytering och kompetensutveckling

De tjänster som de nuvarande arbets- och näringsbyråerna och NTM-centralerna erbjuder arbetssökande, arbetsgivare och företag kommer att överföras på landskapen. I den proposition som regeringen överlämnade den 27 juni 2018 anges ramar för hur landskapen ska ordna dessa tjänster.

Läs mer (på finska): tem.fi/paatokset
Minister Lindström's presentation
Se också pressmeddelanden
Frågor och svar

Lagen om främjande av integration

I fortsättningen ska landskapet svara för de integrationsfrämjande tjänsterna för invandrare. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 5 juli 2018.

De integrationsfrämjande tjänster som det föreskrivs om i lagen om främjande av integration, såsom inledande kartläggning, integrationsplan och integrationsutbildning, ska enligt propositionen ha likartat innehåll som i nuläget

Förslagen till proposition

Se också pressmeddelanden 5.7.2018

 

Lagen om Myndigheten för tillväxttjänster, lag om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna och lag om ändring av 37 § i säkerhetsutredningslagen

Propositionerna om Myndigheten för tillväxttjänster och om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna har lämnats till riksdagen. Lagförslagen är den del av tillväxttjänstreformen i samband med landskapsreformen, där ansvaret för ordnandet av de nuvarande statliga regionförvaltningstjänsterna - arbets- och näringstjänsterna och närings-, trafik- och miljöcentralernas företagstjänster – överförs på de nya landskapen.

Avsikten är att reformera och uppdatera bestämmelserna om behandling av kunduppgifter så att de motsvarar EU:s nya krav i fråga om dataskydd. För behandling av kunduppgifter finns kundinformationssystemet för rekrytering och sysselsättning och kundinformationssystemet för företagstjänster. De riksomfattande informationssystemen och plattformarna för landskapens och statens gemensamma bruk utvecklas och upprätthålls av Myndigheten för tillväxttjänster. Tack vare kundinformationssystemen är de viktigaste uppgifterna uppdaterade och tillgängliga på ett ställe. Behandlingen av uppgifter övervakas.

Försladen till proposition

Se också pressmeddelanden

Frågor och svar om Myndigheten för tillväxttjänster
 

Frågor och svar om lagen om regionutveckling och tillväxttjänster