Regionutvecklingen ses över

Landskaps- och vårdreformens och tillväxttjänstreformens planerande och verkställande har avbrutits den 8.3.2019.

Regeringens landskaps- och vårdreform avvecklas kontrollerat - det arbete som gjorts kan utnyttjas

 

I samband med landskapsreformen omstruktureras delvis förhållandet mellan staten och landskapen och deras verksamhetssätt. Också när det gäller regionutveckling leder landskapsreformen till förändringar i planeringen, verksamhetssätten och aktörernas roller. Arbets- och näringsministeriet har berett en reform i samarbete med andra ministerier, regionförvaltningen och andra parter av betydelse för regionutvecklingen.

Efter landskapsreformen ligger ansvaret för regionutvecklingen hos landskapen i fråga om deras områden, hos kommunerna i fråga om deras områden samt hos staten. Landskapen svarar för den strategiska utvecklingen av sina områden i samarbete med de aktörer som är centrala. Kommunerna har en viktig uppgift i att skapa en gynnsam verksamhetsmiljö för tillväxt, arbete och näringsliv.

Staten har även framöver ett starkt intresse av att främja regionernas livskraft och tillväxt – och därigenom framgången för hela landet.

Regionerna utvecklas i samarbete

 

Regionutvecklingsdiskussionerna är partnerskap mellan staten och landskapen

De nya självstyrande landskapen är sektorsövergripande. I fortsättningen kommer det att finnas ett stort behov av en sektorsövergripande dialog mellan staten och landskapen. Regionutvecklingsdiskussionerna erbjuder ett tillfälle att samtidigt behandla flera förvaltningsområdes åtgärder eller strategier och tillfälle att diskutera på ett företeelseorienterat sätt. Många frågor som i betydande grad påverkar regionutvecklingen kräver omfattande, sektorsövergripande uppmärksamhet. Regionutvecklingsdiskussionerna är en ny handlingsmodell där staten och landskapet tillsammans behandlar läget, målen och åtgärderna för regionutvecklingen. Ur regionernas synvinkel erbjuder diskussionerna ett forum för att med statsrådet gå igenom utmaningar, flaskhalsar eller nya möjligheter som på ett centralt sätt påverkar regionutvecklingen.

Som underlag för diskussionerna används bland annat den riksomfattande och landskapsspecifika lägesbilden för regionutvecklingen, regeringsprogrammet, regeringens regionutvecklingsbeslut, centrala strategier som påverkar regionutvecklingen vid ministerierna samt landskapsstrategin och landskapsprogrammet.

I diskussionerna går man utifrån regionutvecklingsbeslutet och lägesbilden för regionutvecklingen igenom statens och landskapens åtgärder för regionutveckling och samordningen av dem. I diskussionen fattas inte bindande avgöranden eller beslut, utan det är fråga om verksamhet som baserar sig på partnerskap. Slutsatserna utgör en del av beredningsmaterialet för statens och landskapets samråd om ekonomi (samråd enligt 13 § i landskapslagen) vid ministerierna och i landskapen. I diskussionerna tas det hänsyn till att regionutvecklingen är en mer omfattande fråga än de nya landskapens uppgiftsområde.

I fortsättningen förs diskussioner alltid mot slutet av året i november–december, före samrådet om landskapets ekonomi i enlighet med landskapslagen.

Länk till undersökningen.