Registrering av sociala företag

Endast de företag som är antecknade i det register över sociala företag som upprätthålls av arbets- och näringsministeriet får använda benämningen socialt företag. Ett företag kan ansöka om registrering med en blankett från arbets- och näringsministeriet.

Till registreringsansökan ska bifogas bland annat utdrag ur handelsregistret och intyg över skatteskulder, vilka inte får vara äldre än tre månader. Därtill ska till ansökan bifogas bolagsordning, bolagsavtal, föreningens stadgar eller annat motsvarande dokument samt en förteckning över de personer som räknas till andelen sysselsatta samt deras personuppgifter. Till ansökan ska även bifogas finansieringsbeslut beträffande annat offentligt stöd till den sökande.

Kriterier för registrering

I registret över sociala företag antecknas på ansökan en näringsidkare

1. som är antecknad i handelsregistret,

2. som producerar nyttigheter (service och varor) på företagsekonomiska grunder,

3. som bland de anställda har minst 30 procent handikappade eller både handikappade och långtidsarbetslösa sammanlagt (andelen sysselsatta),

4. som betalar alla sina anställda, oberoende av deras produktivitet, en lön som tillämpas för fullt arbetsföra personer enligt kollektivavtalet inom branschen i fråga. Om ett sådant kollektivavtal inte finns ska näringsidkaren betala vedertagen och rimlig lön.

Därtill förutsätts att näringsidkaren inte i sin affärsverksamhet i väsentlig grad har förfarit på ett sätt som strider mot lag eller god affärssed, eller har obetalda skatter, socialskyddsavgifter eller andra avgifter till staten, eller har obetalda pensions-, olycksfalls- eller arbetslöshetsförsäkringar.

Med handikappad, som nämns i punkt 3, avses en person som har en skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen. Med långtidsarbetslös avses en person som innan arbetet inleds har varit arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån i minst 12 månader utan avbrott, eller arbetslös i flera olika repriser, och en person som under 500 dagar fått arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet.

Avförande ur registret

Företaget avförs ur registret på egen begäran eller när det inte längre uppfyller kriterierna för registrering. Om andelen sysselsatta sjunker under 30 procent, har ett företag som finns antecknat i registret sex månader på sig att uppfylla kravet på nytt. Ett registrerat företag ska omedelbart meddela om ändringar i de uppgifter som krävs för registrering.

 

Ytterligare upplysning: Kirsti Haapa-aho, kirsti.haapa-aho(at)tem.fi