Samarbete inom finska företagsgrupper

Lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag tillämpas inom en finsk företagsgrupp, om den är en koncern eller ett företag med flera verksamhetsenheter som har sammanlagt minst 500 arbetstagare i Finland.

Lagen tillämpas i de företag eller administrativt självständiga verksamhetsenheter inom företagsgruppen som är verksamma i Finland och har minst 20 arbetstagare.

Om det inom en företagsgrupp finns en eller flera företagsgrupper, tillämpas bestämmelserna endast i den högsta företagsgruppen, om inte ledningen för den sistnämnda och företrädarna för arbetstagarna avtalar om att samarbetet ska ordnas på något annat sätt.

Avtal om samarbete

Ledningen för (det högsta företaget inom) företagsgruppen eller ledningen för ett företag med flera verksamhetsenheter och företrädarna för arbetstagarna avtalar fritt om samarbetets innehåll och förfaringssätten.

Avtal om samarbete ingås alltid skriftligen. Avtalet kan gälla en viss tid eller tills vidare.

Lagstadgade s.k. sekundära bestämmelser

  • tillämpas, om det inte ingåtts avtal om samarbete inom företagsgruppen
  • tillämpas när antalet arbetstagare uppfyller tillämpningsvillkoren, 12 månader efter att avtalsförhandlingar inletts, dock senast 24 månader efter att villkoren för tillämpning av lagen uppfyllts, om ett avtal om samarbete inte har ingåtts före det.

Tillsyn av lagar osv.: samarbetsombudsmannen