Samarbete inom grupper av gemenskapsföretag

Genom samarbetsförfarandet säkerställs utbyte av åsikter och dialog mellan företagsledningen och personalen inom grupper av gemenskapsföretag och företag som tillhör gruppen. Samtidigt förbättras arbetstagarnas rätt att få uppgifter och bli hörda om företagens och företagsgruppernas verksamhet och deras framtidsutsikter samt i synnerhet om ärenden beträffande vilka besluten påverkar arbetstagarnas ställning och deras sysselsättning i företagsgruppen eller företaget.

Bestämmelser om internationellt koncernsamarbete finns i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag. Lagen tillämpas inom en finsk företagsgrupp som har sammanlagt minst 1 000 arbetstagare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med minst 150 arbetstagare i var och en av minst två medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Med företagsgrupp avses koncerner i enlighet med aktiebolagslagen, därmed jämförbara företagshelheter, där företagen eller företagsformen inte är aktiebolag, samt företag med flera verksamhetsenheter.

Lagen gäller inte de företag där det avtalats om internationellt koncernsamarbete före lagens ikraftträdande (1.7.2007) eller där det före den 22 september 1996 har ingåtts ett avtal som gäller hela personalen om gränsöverskridande växelverkan mellan koncernens ledning och personalen.

Enligt lagen ska det i ett särskilt förhandlingsorgan förhandlas om organisering av internationellt koncernsamarbete, om minst etthundra arbetstagare i koncernen från mist två länder eller deras företrädare eller koncernledningen vill förhandla om frågan.  Arrangemangen för koncernsamarbetet ska i företagen primärt genomföras enligt avtal. Om avtal inte nås, tillämpas de lagstadgade minimikraven.

Företagsråd

Om man i det särskilda förhandlingsorganet inte kan uppnå avtal inom tre år från inledandet av förhandlingarna, eller om den centrala ledningen inte har inlett förhandlingar inom sex månader efter begäran om förhandlingar, eller om så avtalas i förhandlingsorganet, ska i koncernen inrättas ett företagsråd som består av företrädare för personalen.

Koncernledningen ska årligen lägga fram en enhetlig redogörelse för koncernens ekonomiska situation till företagsrådet. Dessutom ska det separat lämnas uppgifter om sådana i lagen nämnda förändringar som väsentligen påverkar personalens ställning i fler än ett land.

Tillsyn över att bestämmelserna om koncernsamarbete iakttas utövas av samarbetsombudsmannen och de riksomfattande arbetsmarknadsparter som ingått det kollektivavtal vars bestämmelser företaget följer.

Ett företag som underlåter att iaktta bestämmelserna om koncernsamarbete eller som väsentligen försummat informationsplikten i fråga om ett avtal om koncernsamarbete i företag kan dömas till böter för brott mot samarbetsskyldigheten. Samarbetsombudsmannen kan föra ärendet till polisen för underökning.

Ytterligare information:

Tillsyn av lagarna osv. samarbetsombudsmannen