Samarbete med andra kommuner

Ordnandet av mottagandet och integrationen påverkas av möjligheterna i kommunen och regionen. Kommunerna kan samarbeta med grannkommuner i att ordna tjänster även då det gäller integration och mottagande av flyktingar. En del av kommunerna har ett gemensamt integrationsprogram där man fastställer samarbetsformerna. Samarbetet mellan kommunerna gör det möjligt att även ordna service och bostad för personer som får internationellt skydd till exempel i små kommuner.

Samarbetet mellan kommunerna gör det möjligt att dela god praxis och bra modeller för integration och bereder en grund för att skapa nätverk mellan aktörer inom mottagandet. Kommunsamarbetet erbjuder ett stöd som kan likställas med kamratstöd i fråga om mottagning och ordnande av integration.

Du kan bekanta dig med kommunernas erfarenheter i detta informationspakets intervjuavsnitt och på webbplatsen integration.fi.