Samarbetsförhandlingar vid minskning av arbetskraften

Enligt samarbetslagen ska samarbetsförhandlingar inledas, om arbetsgivaren överväger åtgärder som kan leda till minskning av arbetskraften, dvs. uppsägning, permittering eller överföringar till anställning på deltid, av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

 • Arbetsgivaren ska göra en skriftlig framställning om inledande av samarbetsförhandlingar.
 • Förhandlingsframställningen om inledande av samarbetsförhandlingar och vidtagande av sysselsättningsåtgärder ska göras senast fem dagar innan förhandlingarna inleds.
 • Av framställningen ska framgå tiden och platsen för inledandet av förhandlingarna samt ett förslag i huvuddrag till de ärenden som ska behandlas vid förhandlingarna.

Arbetskraftsminskningarna behandlas mellan arbetsgivaren och företrädarna för personalgruppen eller personalgrupperna eller på ett gemensamt möte. Uppsägning, permittering eller överföring till anställning på deltid som gäller en eller flera enskilda arbetstagare kan behandlas mellan arbetstagaren eller arbetstagarna och arbetsgivaren. Arbetstagaren har rätt att kräva att förhandlingar om ett ärende som gäller honom eller henne också ska föras mellan hans eller hennes företrädare och arbetsgivaren.

När arbetsgivaren överväger uppsägning, permittering för mer än 90 dagar eller överföring till anställning på deltid som gäller minst tio arbetstagare, ska arbetsgivaren lämna företrädarna för de berörda arbetstagarna skriftligen de uppgifter han förfogar över om

 1. grunderna för de planerade åtgärderna
 2. en preliminär uppskattning av antalet uppsägningar, permitteringar och överföringar till anställning på deltid
 3. en utredning om de principer som används för att bestämma vilka arbetstagare som sägs upp, permitteras och överförs till anställning på deltid
 4. en bedömning av den tid inom vilken uppsägningarna, permitteringarna eller överföringarna till anställning på deltid verkställs.

De uppgifter som ska lämnas företrädarna för personalgrupperna bifogas förhandlingsframställningen. Uppgifter som arbetsgivaren får efter förhandlingsframställningen kan lämnas senast vid den förhandling som inleder samarbetsförhandlingarna.

Om arbetsgivaren överväger uppsägning, permittering eller överföring till anställning på deltid som gäller färre än tio arbetstagare eller permittering av minst tio arbetstagare för kortare tid än 90 dagar, kan arbetsgivaren lämna uppgifterna till de berörda arbetstagarna eller deras företrädare. Arbetsgivaren ska lämna uppgifterna skriftligen på begäran av arbetstagaren eller företrädaren för personalgruppen.

Meddelande till arbets- och näringsbyrån

När arbetsgivaren föreslår att det vid samarbetsförhandlingar ska behandlas åtgärder som kan leda till uppsägning, permittering eller överföring till anställning på deltid, ska förhandlingsframställningen eller de uppgifter som framgår av framställningen också lämnas in till arbets- och näringsbyrån skriftligen senast när samarbetsförhandlingarna inleds.

Handlingsplan och handlingsprinciper

Efter att ha gjort en förhandlingsframställning om sin avsikt att säga upp minst tio arbetstagare av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker, ska arbetsgivaren när samarbetsförhandlingarna inleds lämna företrädarna för personalgrupperna ett förslag till en sysselsättningsfrämjande handlingsplan. Vid beredningen av planen ska arbetsgivaren utan dröjsmål tillsammans med arbets- och näringsmyndigheterna utreda den offentliga arbetskraftsservice som främjar möjligheterna att få arbete.

I handlingsplanen ska ingå

 • den planerade tidtabellen för samarbetsförhandlingarna
 • förfarandet vid förhandlingarna
 • de planerade handlingsprinciper som under uppsägningstiden kommer att iakttas vid användningen av tjänster enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och vid främjande av de arbetssökandes sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter.

Om de uppsägningar som övervägs av arbetsgivaren gäller färre än tio arbetstagare, ska arbetsgivaren när samarbetsförhandlingarna inleds föreslå handlingsprinciper dels för att under uppsägningstiden stödja arbetstagarna i att på eget initiativ söka sig till annat arbete eller utbildning, dels för att stödja arbetstagarnas sysselsättning genom arbetskraftsservice.


Bestämmelser om arbetstagarens rätt till sysselsättningsledighet under uppsägningstiden finns i 7 kap. 12 § i arbetsavtalslagen.

Vid förhandlingarna ska följande frågor behandlas:  

 • grunder och verkningar
 • handlingsprinciper eller handlingsplan för att främja sysselsättningen
 • alternativen för att begränsa den krets av personer som är föremål för minskningen   
 • lindring av följderna av minskningen för arbetstagarna.

Om arbetsgivaren säger upp arbetstagare av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, görs vid samarbetsförhandlingarna behövliga ändringar i personalplanen och utbildningsmålen.

Förhandlingstider

Om de uppsägningar, permitteringar eller överföringar till anställning på deltid som övervägs gäller färre än tio arbetstagare eller om permitteringar som varar högst 90 dagar gäller minst tio arbetstagare, anses arbetsgivaren ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet när förhandlingar har förts under en tidsperiod om 14 dagar från det att de inleddes, om inte något annat avtalas vid samarbetsförhandlingarna.

Om de uppsägningar, permitteringar på över 90 dagar eller överföringar till anställning på deltid som övervägs gäller minst tio arbetstagare, anses arbetsgivaren ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet när förhandlingar har förts under en tidsperiod om minst sex veckor från det att de inleddes, om inte något annat avtalas vid samarbetsförhandlingarna. Förhandlingsperioden är dock 14 dagar i företag som regelbundet har minst 20 men färre än 30 arbetstagare anställda i arbetsavtalsförhållande.

När ett företag är föremål för saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering är förhandlingstiden 14 dagar från det att förhandlingarna inleddes.

Arbetsgivarens utredning

Efter att ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet ska arbetsgivaren inom en rimlig tid för företrädarna för personalgrupperna presentera en allmän utredning om de beslut som övervägs på grundval av samarbetsförhandlingarna. Av utredningen ska framgå, beroende på vilka ärenden som det förhandlats om, åtminstone antalet personer som ska sägas upp, permitteras och överföras till anställning på deltid enligt personalgrupp, permitteringarnas längd samt inom vilken tid arbetsgivaren ämnar verkställa sitt beslut om minskning av användningen av arbetskraft.

På begäran av en företrädare för en personalgrupp ska arbetsgivaren presentera utredningen för de arbetstagare som hör till den berörda personalgruppen till den del utredningen berör dem gemensamt.

Anteckning om samarbetsförhandlingar

Arbetsgivaren ska på begäran se till att det över samarbetsförhandlingarna upprättas protokoll, av vilka framgår åtminstone tidpunkterna för förhandlingarna, vilka som deltagit i dem samt resultaten av förhandlingarna eller deltagarnas avvikande meningar.

Alla företrädare för arbetsgivaren och personalgrupperna som varit närvarande vid förhandlingarna justerar protokollet och bestyrker det med sin underskrift, om det inte vid samarbetsförhandlingarna avtalas något annat i fråga om justering och bestyrkande av protokollet.

Ytterligare information: samarbetsombudsmannen