Skyldighet att informera personalgruppernas företrädare

 I samarbetslagen föreskrivs följande om informationsskyldigheten:

  • Bokslutsuppgifter/företag som avses i värdepappersmarknadslagen och andra företag
  • Företaget ger minst två gånger under räkenskapsperioden en redogörelse för företagets ekonomiska ställning av vilken framtidsutsikterna för företagets produktion, serviceverksamhet eller annan verksamhet, sysselsättningsläge, lönsamhet och kostnadsstruktur framgår. Företaget ska utan dröjsmål informera företrädarna för personalgrupperna om väsentliga ändringar. Redogörelserna ska presenteras för hela personalen om företrädarna för personalgrupperna så begär eller om företaget har minst 20 men färre än 30 arbetstagare.
  • Företaget ska en gång om året ge företrädarna för var och en av personalgrupperna statistikuppgifter om de löner som betalats till arbetstagarna i den personalgrupp han eller hon företräder. På begäran av företrädaren för personalgruppen ska löneuppgifterna specificeras enligt yrkesgrupp.
  • På begäran av företrädaren för personalgruppen ska företaget kvartalsvis ge en redogörelse för antalet arbetstagare i anställningsförhållanden för viss tid och på deltid i företaget.
  • På begäran av företrädaren för personalgruppen ska företaget årligen presentera en utredning om principerna för anlitande av utomstående arbetskraft. Av utredningen ska framgå på vilka arbetsplatser och i vilka arbetsuppgifter samt under vilken eller vilka tidsperioder den utomstående arbetskraften anlitas, när arbetet utförs i arbetsgivarens lokaler eller på arbetsplatsen och när det hänför sig till arbetsgivarens sedvanliga uppgifter. Hyrt arbete omfattas inte av utredningen.

Information om överlåtelse/fusion eller delning av rörelse 

  • Vid överlåtelse av rörelse ska såväl överlåtaren som förvärvaren för personalgruppernas företrädare klarlägga tidpunkten för, orsakerna till och följderna av överlåtelsen samt de planerade åtgärder som berör arbetstagarna. Överlåtaren ska lämna företrädarna för personalgrupperna de uppgifter som han eller hon förfogar över i god tid innan överlåtelsen genomförs. Förvärvaren ska för sin del lämna motsvarande uppgifter senast en vecka efter att överlåtelsen har skett.
  • Informationsskyldigheten gäller också fusion och delning.
  • Om överlåtelse, fusion eller delning av rörelse medför andra konsekvenser för personalen eller om minskning av arbetskraften övervägs, ska särskilda samarbetsförhandlingar ordnas.

Ytterligare information: samarbetsombudsmannen