Spetsprojekt

Statsminister Juha Sipiläs regering genomför reformer inom fem prioriterade områden: sysselsättning och konkurrenskraft, kompetens och utbildning, välfärd och hälsa, bioekonomi och ren teknik, digitalisering samt försöksverksamhet och avveckling av normer. Regeringens strategiska mål är förknippade med 26 spetsprojekt

Arbets- och näringsministeriet har ansvar inom de prioriterade områdena sysselsättning och konkurrenskraft, kompetens och utbildning, bioekonomi och ren teknik samt digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer.

I tabellerna nedan beskrivs de spetsprojekt som näringsminister Mika Lintilä och arbetsminister Jari Lindström ansvarar för samt projektåtgärderna.

Reformer

För att förbättra de offentliga finansernas hållbarhet genomför regeringen strukturella reformer. En av dessa reformer är landskapsreformen. Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde innebär reformen en omorganisering av närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas uppgifter.
Mer information om genomförandet av hela landskapsreformen

 

Genomförandet av regeringsprogrammet, spetsprojekten

1. Sysselsättning och konkurrenskraft

1. Konkurrenskraften stärks genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och företagande

Ansvarig minister Lintilä

1 .Handlingsmodellen Team Finland reformeras.

2. Företags finansiella ställning och ställning i fråga om eget kapital stärks.

3. Tillväxten stärks och konkurrensen ökas.

4. Regionala innovationer och försök startas.

5. MBT-avtalen mellan staten och kommuner förnyas i Helsingfors,´Tammerfors och Uleåborgs stadsregioner.

6. Företagarpaketet stärks.

7. Andelen innovationsfrämjande upphandlingar ökas i fråga om all offentlig upphandling.

8. Finland blir en föregångare i fråga om utnyttjande av genominformation.

9. Det skapas en vägkarta för digital affärsverksamhet.

Ansvarig person vid ANM

1. Mikko Ojala, Marjukka Aarnio,, Petri Peltonen, Petteri Ohvo
2. Tiina Ingman, Jyrki Orpana
3. Pekka Timonen, Marjukka Aarnio, Anne Rothovius, Tarja Kröger
4. Heli Ponto
5. YM
6. Ulla Hiekkanen-Mäkelä
7. Minna Mattila, Tarja Sinivuori-Boldt
8. Asta Wallenius
9. Pekka Lindroos


2.Bidragsfällor som utgör hinder för att ta emot arbete undanröjs och den strukturella arbetslösheten minskas

Ansvarig minister Lindström

1.Utkomstskyddet för arbetslösa ses över och bidragsfällor som utgör hinder för att ta emot arbete undanröjs.

2.Det skapas en modell för delaktiggörande socialskydd.

3.Villkoren i fråga om alternerings-ledighetssystemet skärps genom att det blir orsaksbaserat och/eller genom att villkoret på arbetshistoria ändras.

Ansvarig person vid ANM

1 – 3.Päivi Kerminen
 

3. Lokala avtal främjas och hindren för sysselsättning undanröjs

Ansvarig minister Lindström

1. Projekt för att främja lokala avtal.

2. Ingående av avtal för viss tid utan grund i fråga om anställningsförhållanden som understiger ett år möjliggörs.

3. Prövotiden förlängs.

4. Arbetsmarknadens funktion utvecklas genom arbetstidsarrangemang.

5. Skyldigheten att återanställa görs flexiblare.

6. Arbetstagarnas omställningsskydd utvecklas i fråga om kollektivbaserade uppsägningar.

7. Bestämmelsen om sjukkarens i semesterlagen ändras. Lagändringen trädde i kraft 1.4.2016.

8. Det genomförs totalrevideringar av arbetstidslagen och semesterlagen.

9.Regeringen främjar sådan arbetskraftsinvandring som stärker sysselsättningen och den offentliga ekonomin i Finland, förbättrar försörjningskvoten samt främjar internationaliseringen. 

Ansvarig person vid ANM

1 – 8. Tarja Kröger, Nico Steiner, Susanna Siitonen
9. Olli Sorainen

4. Arbetskraftsförvaltningen reformeras så att den stöder sysselsättningen

Ansvarig minister Lindström

1. Arbetsförmedlingen lyfts fram som arbets- och näringsbyråernas viktigaste uppgift. Den offentliga arbetsförmedlingens dialog och samarbete med arbetsgivarföretag stärks. Reformen aktiverar arbetssökandenas roll i jobbsökningen, men säkerställer även en effektiv verkställighet av sanktionerna i den nuvarande lagstiftningen.

2. Möjligheterna att överföra ansvaret för arbetskraftsservicen för de svårast sysselsatta inklusive resurserna till kommunerna per pendlingsregion utreds.

3. Den privata arbetskraftsservicens roll speciellt i fråga om tjänsterna för de lättast sysselsatta stärks.

4.Sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag genomförs.

5. Möjligheterna att införa arbetsprovstjänsten utreds. 

Ansvarig person vid ANM

Kari Rintanen, Päivi Kerminen Jarmo Palm

2. Kompetens och utbildning

5. Ökat samarbete mellan högskolor och näringsliv för att kommersialisera innovationer

Ansvarig minister Lintilä i samarbete med minister Grahn-Laasonen

1. Av högskolor och forskningsinstitut förutsätts en framställning om arbetsfördelningen samt fakulteternas och forskningsenheternas intensifierade samarbete. Högskolor kapitaliseras.

2. Regionala och branschspecifika kompetenscenter stöds med finansiering.

3. Utvecklingen av verkningsfullheten och kommersialiseringen av forskningsresultat beaktas i styrningen av den offentliga forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen samt i incitamenten för forskningsinstitut och högskolor.

4. Hinder för utbildningsexport undanröjs inom alla utbildningsnivåer.

Ansvarig person vid ANM

Antti Valle
 

6. Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garant

Ansvarig minister Grahn-Laasonen i samarbete med minister Lindström och minister Rehula

1. Ungdomsgarantin utvecklas till en modell där en aktör har ansvaret för unga som behöver stöd. Dessutom stärks det uppsökande ungdomsarbetet. Samarbetet mellan den offentliga, den privata och den tredje sektorn intensifieras i stödjandet av ungdomar. Man drar nytta av de goda metoderna såväl som projekten inom ungdomsgarantin samt tar i bruk de bästa elementen genom utvidga dem till riksomfattande nivå.

2.Alla som avslutar grundskolan garanteras en utbildningsplats.

3. Social- och hälsovårdstjänsterna för unga och mentalvårdstjänsterna för unga stärksoch rehabiliteringsplatser garanteras.

4. Jobbletarverksamheten stärks och lönesubventionen och Sanssi-kortet utvecklas mot en sådan riktning att de bättre sporrar till arbete

Ansvarig person vid ANM

4.Teija Felt

4. Bioekonomi och ren teknik

1. Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt

Ansvarig minister Tiilikainen

1. Det bereds en energi- och klimatstrategi som sträcker sig fram till 2030 samt därmed sammanhängande åtgärder med hjälp av vilka målen i regeringsprogrammet samt de förpliktelser som EU fastställt genomförs.

2.Regeringens klimatpolitiska plan på medellång sikt bereds i enlighet med klimatlagen.

3. Tilläggssatsningen på energistöd riktas till företags investeringar i förnybar energi samt stora demonstrationsprojekt inom ren energiteknik.

Ansvarig person vid ANM:

Markku Kinnunen, Anja Liukko, Jukka Saarinen
 

2. Fram för trä och nya skogsprodukter 

Ansvariga ministrar Tiilikainen och Lintilä

1. Virkesutbudet och en mångsidig användning av trä ökas. 

2. Det utvecklas nya produkter, tjänster och affärsverksamhetskoncept inom bioekonomi.

3. Införandet av nya innovationer inom bioekonomi påskyndas genom försöksprojekt och innovativa offentliga upphandlingar.

Ansvarig person vid ANM

Reima Sutinen

5. Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer

1. Digitalisering av offentliga tjänster

Ansvarig minister Vehviläinen

1. Det skapas och införs principer för digitaliseringen som gäller alla offentliga

tjänster.

2. De interna processerna inom förvaltningen digitaliseras och de tidigare processerna avvecklas.

3. Verktyg och servicekoncept för informationshantering samt lag om informationshantering.

Ansvarig person vid ANM

Sirpa Alitalo
Antti Joensuu
 

2. Skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet

Ansvarig minister Berner

1. Sakernas internet främjas.

2. Det skapas en tillväxtmiljö för digitala trafiktjänster .

3. Det utarbetas en datasäkerhetsstrategi som ökar förtroendet för internet och digitala handlingsmodeller.

4. Utnyttjandet och utvecklingen av robotiken ökas i Finland.

5. Utnyttjandet av stora datamaterial (massadata) och affärsverksamhet som

baserar sig på massdata ökas i Finland och det startas försök som baserar sig på s.k. egendata.

Ansvarig person vid ANM

Tapio Virkkunen


3. Smidigare författningar

Ansvarig minister Berner

1. Författningarna ses över, onödig reglering avvecklas och revideringar görs vid behov. Åtgärd 1 görs vid varje ministerium (förvaltningsområde) under ledning och ansvar av den ansvariga ministern.

2. Tillstånds- och besvärsprocesser görs smidigare och ett servicelöfte ges i fråga om dem.

3. Antalet besvär mellan myndigheterna minimeras, t.ex. genom ett förfarande med förhandsförhandlingar.

4. Det inrättas ett organ för konsekvensbedömning av lagstiftning som har till uppgift att säkerställa kvaliteten på konsekvensbedömningarna av lagstiftningen.

Ansvarig person vid ANM

1-3 Susanna Siitonen
 

4. Införande av en försökskultur

Ansvarig minister Vehviläinen

1. Införande av en försökskultur.

Ansvarig person vid ANM

Heidi Nummela
Antti Joensuu
 

5. Bättre styrning och verkställighet

Ansvarig minister Vehviläinen

1. Strategibaserade mål för bättre styrning av den offentliga förvaltningen.

Ansvarig person vid ANM

Heidi Nummela