Målet för reformen av arbetsförmedlingen är att arbetslösa snabbare ska sysselsättas

I regeringens spetsprojekt "Arbetskraftsförvaltningen reformeras så att den stöder sysselsättningen" poängteras att arbets- och näringsbyråerna ska fokusera på arbetsförmedling. Dialogen och samarbetet mellan den offentliga arbetsförmedlingen och arbetsgivarföretagen ska stärkas.

Den privata arbetskraftsservicens roll speciellt i tjänsterna för dem som är lättast att sysselsätta utökas. Den privata arbetskraftsservicens roll ska stärkas genom en ökning av både partnerskapssamarbete och samarbete som bygger på köpta tjänster.

Målet med spetsprojektet är att arbetslösa arbetssökande snabbare ska få jobb och att tillgången till kompetent arbetskraft ska främjas.  Genom samarbete som bygger på köpta tjänster och partnerskap strävar man efter att förbättra arbetsförmedlingens effekt och kundorientering, att öka stödet för den individuella arbetsförmedlingen och jobbsökningen inom arbets- och näringstjänsterna och att finna nya verksamhetsmodeller för samarbete med företagen.

Under 2016–2017 inleder arbets- och näringsministeriet pilotprojekt inom arbetsförmedlingen tillsammans med samarbetspartner, närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. Målet med pilotprojekten är att finna nya, innovativa sätt för att kunderna ska få jobb, för att förhindra att arbetslösheten blir långvarig och för att främja företagande.

Se också: Landskapsreformen

Ytterligare information
Elisabet Heinonen, elisabet.heinonen(at)tem.fi