Statsrådets principbeslut om energieffektivitetsåtgärder

Statsrådet fattade den 4 februari 2010 beslut om de åtgärder för energibesparing och ökad energieffektivitet som ska vidtas under det innevarande årtiondet.

Statsrådets principbeslut grundar sig på ett betänkande från den energieffektivitetskommission på bred bas som arbets- och näringsministeriet tillsatt i juni 2009.  Tack vare principbeslutet har åtgärderna för energisparande och ökad energieffektivitet inom olika sektorer kunnat samlas på ett bra sätt.

Ytterligare upplysningar: timo.ritonummi(at)tem.fi