Statsunderstöd för utvecklande av ekosystem och kompetensplattformar för cirkulär ekonomi

Arbets- och näringsministeriets finansiering riktas till att utveckla plattformar och ekosystem för cirkulär ekonomi som förnyar den hållbara tillväxten och näringslivsstrukturen samt till att utnyttja samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn i innovationsverksamheten. Ett treårigt anslag på en miljon euro har beviljats för understödet i budgeten för 2021.

Avsikten är att det ska inledas partnerskap som utnyttjar nationella, regionala och internationella resurser inom cirkulär ekonomi och utvecklar innovationer mellan privata och offentliga sektorn och kompetens i syfte att skapa nya verksamhetsmodeller, affärsverksamhet och nya arbetstillfällen med hjälp av nationella, regionala och internationella resurser inom cirkulär ekonomi samt stödja den ekonomiska återhämtningen efter coronaepidemin.

Syftet med den nationella strategin för cirkulär ekonomi är att hitta lösningar på globala utmaningar, till exempel målen för koldioxidneutralitet och främjande av hållbar utveckling, men syftet är också att öka takten på omställningen till cirkulär ekonomi och de utmanande målen för hållbar, resurssmart användning av naturresurserna och höjandet av graden av cirkulär ekonomi.

Anslaget kan användas till att stödja inledandet av och försök med stora utvecklingshelheter och ekosystem som är inriktade på dessa mål, utvecklandet av kompetens och innovationsförmåga, digitala plattformslösningar, utvecklandet av nationellt och internationellt nätverkande kompetenskluster bildade av företag och forskningsorganisationer samt utnyttjandet av EU-finansiering. Anslaget används dessutom till att stärka utnyttjandet av hållbar och innovativ offentlig upphandling som utvecklingsunderlag för cirkulär ekonomi och till att främja utvecklandet av ekosystem för cirkulär ekonomi som en del av stimulansåtgärderna efter coronakrisen.

Med anslaget kan man i ett tidigt skede främja uppbyggnaden av olika ekosystem där man ännu inte utvecklar egentlig affärsverksamhet utan bara skapar förutsättningar för detta. Längre utvecklade ekosystem finansieras genom de vanliga finansieringsinstrumenten som stöder innovationer i Business Finlands och Närings-, trafik- och miljöcentralernas regi.

Med understödet kan följande finansieras:

  1. Genomförande av strategiska tillväxtplattformar och tillväxtekosystem som främjar cirkulär ekonomi
  2. Utveckling av ekosystem inom cirkulär ekonomi
  3. Projekt som främjar utvecklingen av cirkulär ekonomi och ekosystem vid offentliga organisationer inom statens budgetekonomi och högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning samt vid kommunala organisationer och andra offentliga organisationer.

Följande kan inte finansieras med understödet:

  1. Redan befintlig verksamhet (detta är inte ett verksamhetsstöd)
  2. Investeringsprojekt (lokaler, laboratorieutrustning eller dylikt), men anskaffning av anläggningstillgångar som är nödvändiga för utvecklingsarbete, såsom maskiner och anordningar, kan under vissa villkor vara möjlig
  3. Affärsverksamhet
  4. Projekt i enskilda företag
  5. Enbart anskaffningar (men de projekt som får understöd kan innehålla anskaffningar). 

Vid upphandling ska upphandlingslagen iakttas.

Understöden betalas under moment 32.20.42 Utvecklande av ekosystem och kompetensplattformar för cirkulär ekonomi i statsbudgeten. På användningen av medlen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning som avser stöd av mindre betydelse (EU 1407/2013).

Ansökan om utbetalning om understöd för utvecklande av ekosystem och kompetensplattformar för cirkulär ekonomi:

Ansökan om utbetalning   
 

Ytterligare information:

Ulla Palander, specialsakkunnig, ulla.palander(at)gov.fi, tfn +358 295 049 235  
Sari Tasa, specialsakkunnig, sari.tasa(at)gov.fi, tfn +358 295 048 242