Investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi

Som en del av innovationsstödpaketet har Sipilä's regering stött utvecklingen av kommersiella ekosystem, företags förnyelse och hållbar tillväxt inom cirkulär ekonomi. För investeringar i cirkulär ekonomi har det beviljats reservationsanslag till ett belopp av 2 000 000 euro för år 2018 och 2 000 000 euro för år 2019.

Investerings- och utvecklingsunderstödet för cirkulär ekonomi kan sökas fortlöpande, utan särskild ansökningstid, så länge det anslag som fördelas är tillgängligt.

Man hoppas att stödinstrumenten inom cirkulär ekonomi sporrar företag och aktörer att börja planera investeringar eller att själva starta verksamhet med hjälp av investeringar. Likaså hoppas man att stödinstrumenten sporrar till att söka samarbetspartner från olika sektorer och olika verksamhetsmiljöer, för att materialflödena och kundbehoven inom cirkulär ekonomi ska mötas.

Man önskar att stödåtgärderna sätter fart på större helheter och bredbasiga projekt. De projekt inom cirkulär ekonomi för vilka arbets- och näringsministeriet (ANM) beviljar understöd ska stödja målen för regeringens spetsprojekt, när det gäller hållbar ekonomisk tillväxt och fler nya arbetstillfällen. Dessutom är avsikten med investeringarna att med hjälp av bioekonomi, rena lösningar och cirkulär ekonomi bidra till en systemisk förändring mot hållbara modeller inom näringsverksamhet.

Business Finland (BF) och Sitra har egna stödformer som främjar cirkulär ekonomi. ANM, BF och Sitra har kommit överens om samarbete där de finansiella tjänsterna inom cirkulär ekonomi kompletterar varandra.

Ansökningar kan på ett konfidentiellt sätt visas för ett begränsat antal personer i sådana enheter vid Business Finland och Sitra som beviljar stöd. Eventuellt kan det föreslås att stöd kombineras eller så kan en annan stödform anvisas den sökande, om det bättre lämpar sig med tanke på ett framgångsrikt genomförande av projektet. .

Investerings- och utvecklingsunderstödet för cirkulär ekonomi kan användas

  1. i första hand för införande eller utvidgning av teknik eller servicemodeller i samband med produktion av sådana nya lösningar och processer inom cirkulär ekonomi och, under första ansökningsomgången i andra hand, för sådana pilot- och demonstrationsprojekt som hänför sig till återvinningsprodukter och återvinningsmaterial, hantering av avfall eller sidoströmmar från processer i Finland
  2. för ny teknik eller service som hänför sig till produktifiering av cirkulär ekonomi eller till miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser av dem, om dessa klart främjar ett genombrott för cirkulär ekonomi i Finland
  3. för investeringar som inbegriper nya affärsmodeller inom cirkulär ekonomi, nya plattformar eller digitala tjänster, handlingsmodeller samt produkt- och servicedesign som stöder produktion eller användning, reparation, reparabilitet, uppdatering, delning, uthyrning eller annan kommersiell idrifttagning av cirkulär ekonomi eller
  4. sådana utredningar och sådana förhandsutredningar och utredningar som stöder investeringar som syftar till att främja den inhemska investeringsverksamheten hos olika aktörer inom cirkulär ekonomi.

Ansökningarna lämnas in till arbets- och näringsministeriet. Närmare information om ansökan om understöd.

Ytterligare upplysningar:

Ulla Palander - ulla.palander(at)tem.fi