Investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi

Som en del av innovationsstödpaketet stöder regeringen utvecklingen av kommersiella ekosystem, företags förnyelse och hållbar tillväxt inom cirkulär ekonomi. För investeringar i cirkulär ekonomi har det beviljats reservationsanslag till ett belopp av 2 000 000 euro för 2018 och 2 000 000 euro för 2019.

Följande utlysning av investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi är planerad till början av 2019.

Förhoppningen är att stödinstrumenten för cirkulär ekonomi ska sporra företag och aktörer att börja planera investeringar eller inleda verksamhet med hjälp av investeringar. Man hoppas också att de ska sporra till att söka samarbetspartner från olika sektorer och verksamhetsmiljöer för att materialflödena och kundbehoven inom cirkulär ekonomi ska mötas. Man vill i synnerhet främja verksamhet som tar tag i aktuella utmaningar, såsom användning av plast och andra material på ett effektivt sätt och enligt den cirkulära ekonomins principer, samt processer som möjliggör sådant och samtidigt för samman olika aktörer.

En förhoppning är att stödåtgärderna ska påskynda större helheter och projekt med bred förankring. De projekt inom cirkulär ekonomi som arbets- och näringsministeriet beviljar understöd för ska stödja målen för regeringens spetsprojekt i fråga om hållbar ekonomisk tillväxt och fler nya arbetstillfällen. Dessutom är avsikten med investeringarna att med hjälp av bioekonomi, rena lösningar och cirkulär ekonomi bidra till en systematisk förändring mot hållbara modeller inom näringsverksamheten.

Business Finland och Sitra har egna stödformer som främjar cirkulär ekonomi. Arbets- och näringsministeriet, Business Finland och Sitra har kommit överens om samarbete där de finansiella tjänsterna inom cirkulär ekonomi kompletterar varandra.

Ansökningar kan på ett konfidentiellt sätt visas för ett begränsat antal personer i sådana enheter vid Business Finland och Sitra som beviljar stöd. Eventuellt kan det föreslås att stöd kombineras eller så kan en annan stödform anvisas den sökande, om det bättre lämpar sig med tanke på ett framgångsrikt genomförande av projektet.

Investerings- och utvecklingsunderstödet för cirkulär ekonomi kan användas

  1. i första hand för införande eller utvidgning av teknik eller servicemodeller i samband med produktion eller användning av nya lösningar och processer inom cirkulär ekonomi, och i andra hand för pilot- och demonstrationsprojekt som hänför sig till återvinningsprodukter och material samt för hantering av sidoströmmar av avfall i Finland
  2. för ny teknik eller service som hänför sig till produktifiering av cirkulär ekonomi eller till miljökonsekvenser och samhällsekonomiska konsekvenser av dem, om dessa klart främjar ett genombrott för cirkulär ekonomi i Finland
  3. för investeringar som inbegriper nya affärsmodeller inom cirkulär ekonomi, nya plattformar eller digitala tjänster och handlingsmodeller samt produkt- och serviceplanering som stöder kommersiellt införande av cirkulär ekonomi
  4. sådana utredningar och sådana förhandsutredningar och utredningar som stöder investeringar som syftar till att främja den inhemska investeringsverksamheten hos olika aktörer inom cirkulär ekonomi.

Ansökningarna lämnas in till arbets- och näringsministeriet. Närmare information om ansökan om understöd.

Ytterligare upplysningar:

Tuula Savola
tuula.savola(at)tem.fi