Extra ansökan om statsunderstöd för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi 

Arbets- och näringsministeriet öppnar på nytt ansökan om understöd för att främja innovativa lösningar för cirkulär ekonomi i framtiden. För understöden har det beviljats ett anslag på 1 000 000 euro, varav 575 000 euro är oanvänt. De projekt som genomförs med detta understöd ska genomföras senast den 30 juni 2023.

Stödet från arbets- och näringsministeriet är avsett att täcka projekt som syftar till att påskynda investeringarna i den cirkulära ekonomin i Finland i fall där till exempel Business Finlands instrument inte är lämpliga. Användningen av bidraget är begränsad till investeringar och de studier som krävs för större investeringar.
    
Investeringsprojekt kan vara tekniska eller andra investeringar som främjar cirkulär ekonomi och stöder nya arbetssätt eller tjänster. Utvecklingsprojektet kan vara studier som krävs för större investeringar, samarbete mellan investeringsaktörer eller skapandet av nätverk och samarbete för att främja integrationen av processer och materialflöden. Ett bidrag kan också ansökas för implementering av innovativa lösningar för cirkulär ekonomi som stöder sysselsättning.

Det beviljade stödet är de minimis -stöd. Med de minimis -stöd avses ett offentligt stöd av mindre betydelse, vars belopp är högst totalt 200 000 per företag under innevarande och de två föregående skatteåren.

Projekten syftar till att påverka till skapandet av nya arbetstillfällen, uppnåendet av klimatmålen och förändringen i hur företag och andra aktörer arbetar för att uppnå den cirkulära ekonomins mål. Målet är att minska materialanvändningen, total effektivitet istället för suboptimering, minska miljöpåverkan, öka immateriellt värdeskapande, förbättra cirkulationen av icke förnybara råvaror, diversifiera och hållbart använda förnybara material eller ett nytt sätt att ersätta behov baserat på digitalisering och tjänster.

Stödda projekt måste tillhandahålla adekvata konsekvensbedömningar av verksamhetens innovativitet, anställbarhet och roll för att främja cirkulär ekonomi.

Understödet får användas för följande ändamål som stöder utvecklandet av den cirkulära:

  1. tekniska investeringar som främjar cirkulär ekonomi eller andra sådana investeringar som stöder nya verksamhetssätt eller tjänster som främjar cirkulär ekonomi;
  2. utredningar och nätverk som behövs för att inleda investeringar som främjar cirkulär ekonomi;
  3. genomförande av sådana innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi som stöder sysselsättningen.

Mottagaren av ett statligt bidrag måste följa lagen om offentlig upphandling

Understöd kan beviljas bolag som är registerade in Finland och bedriver ekonomisk verksamhet.

Understöd för ett projekt som genomför innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi som stöder sysselsättningen kan beviljas sådana offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer vars huvudsakliga syfte är annan än ekonomisk verksamhet eller vars primära syfte med verksamheten inte är att eftersträva vinst.

Anslagets (moment 32.20.44 Understöd för investering inom cirkulär ekonomi) ändamål fastställs i budgeten. På användningen av medlen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), Europeiska kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse (EU 1407/2013), Statsrådets förordning om undestöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi (604/2020).

Ansökan med tillhörande bilagor skickas till registratorskontoret per e-post [email protected] senast den 16.11.2021 kl. 16.15

Ansökan om understöd för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi: 

Ansökan om finansiering   

Ansökan om utbetalning   
 

Ytterligare information:

specialsakkunnig Ulla Palander, ANM, tel. +358 295 049 235
specialsakkunnig Sari Tasa, ANM, tel. +358 295 048 242