Statsunderstöd för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi 

Arbets- och näringsministeriet har beviljat understöd för projekt som syftar till att påskynda investeringar i cirkulär ekonomi i Finland i fall där till exempel Business Finlands instrument inte är lämpliga. Användningen av understödet begränsades antingen till investeringar eller till utvecklingsprojekt som syftar till investeringar.

Investeringsprojekt kan vara tekniska investeringar som främjar cirkulär ekonomi eller andra investeringar som stöder nya verksamhetssätt eller tjänster. Utvecklingsprojekt kan vara utredningar som krävs för betydande investeringar eller skapande av nätverk och samarbete mellan aktörer i anslutning till investeringar eller för att kombinera processer och materialflöden. Understöd har också beviljats för genomförande av innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi som stöder sysselsättningen.

Med hjälp av projekten strävade man efter att påverka uppkomsten av nya arbetsplatser, uppnåendet av klimatmålen och förändringen i företagens och andra aktörers verksamhetssätt för att uppnå målen för cirkulär ekonomi. Andra mål var också att minska användningen av material, total effektivitet i stället för deloptimering, minskning av miljökonsekvenserna, ökning av immateriellt värdeskapande, förbättring av cirkulationen av icke-förnybara råvaror, mångsidig och så långvarig användning av förnybara material som möjligt eller ett nytt sätt att ersätta behovet med hjälp av digitalisering och tjänster.

Under denna och förra regeringsperioden beviljade ANM understöd för ca 50 projekt vars resultat redovisas under sommaren. Bland dem har det uppstått betydande fortsatta projekt.

I fortsättningen kommer det att finnas ett mer omfattande nätverk för att stödja företagen, såsom Business Finlands och närings-, trafik- och miljöcentralernas finansieringsinstrument. Mer information om programmet och åtgärderna inom cirkulär ekonomi finns på webbplatsen för det strategiska programmet för cirkulär ekonomi. Du kan beställa nyhetsbrevet om programmet till din e-post här.

De beviljade understöden betalas från moment 32.20.44 Investeringsstöd för cirkulär ekonomi i statsbudgeten. På användningen av medlen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning (604/2020) om understöd för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi samt arbets- och näringsministeriets anvisningar. På understöd till bolag som bedriver ekonomisk verksamhet tillämpas Europeiska kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse (EU 1407/2013), med vilket avses offentligt stöd av mindre betydelse, vars belopp är högst 200 000 euro per företag under den nuvarande och de två föregående beskattningsåren.

De företag som fått understöd ska i god tid beakta de tidsfrister för inlämnande av ansökningar om utbetalning som anges i understödsbesluten.

Ansökan om utbetalning   
 

Ytterligare information:

specialsakkunnig Ulla Palander, ANM, tel. +358 295 049 235
specialsakkunnig Sari Tasa, ANM, tel. +358 295 048 242