Minderåriga som anländer utan vårdnadshavare behöver sektorsövergripande samarbete

Överföring till kommunen av en minderårig person som anlänt utan vårdnadshavare och som har fått uppehållstillstånd genom asylförfarandet kräver tätt samarbete mellan hens företrädare, förläggningens och den mottagande kommunens socialarbetare samt NTMcentralen. Då en kommunplats anvisas strävar man efter att beakta boendets varaktighet, de tjänster som är tillgängliga i kommunen samt barnets eller den unga personens möjligheter att hålla kontakt med anhöriga och vänner i Finland.

Minderåriga som anländer utan vårdnadshavare behöver ofta råd, handledning och stöd ännu efter att de blivit myndiga. Behovet av eftervård bedöms individuellt, och eftervården kan bestå av regelbundna möten med den unga personen, hembesök som stöder vardagen, stöd i studier och hobbyer, ekonomiskt stöd, hälsovårdstjänster och uppföljning av integrationsplanen. En ung person kan omfattas av eftervårdens stödåtgärder tills hen fyller 21 år eller tills hens vårdnadshavare anländer i Finland.

En integrationsplan utarbetas alltid för barn som anländer utan vårdnadshavare och som beviljats Yksin tulevauppehållstillstånd. Som kommuninvånare har barnet rätt att delta i all den verksamhet som andra barn och ungdomar deltar i. Skolgång, hobbyer och övrig fritidsverksamhet stöder barnens integration. Viktiga aktörer för barnens integration är representanter för småbarnsfostran, undervisnings-, ungdoms- samt social- och hälsovårdsväsendet.

Läs mer (integration.fi)