Utveckling och upprätthållande av arbetstagarnas kompetens

BibliotekStudieledighet

En arbetstagare kan beviljas studieledighet för att delta i utbildning som är underställd offentlig tillsyn i Finland eller utomlands. Arbetstagare har rätt till studieledighet, om hans eller hennes anställningsförhållande såsom huvudsyssla till en och samma arbetsgivare har pågått sammanlagt minst ett år i en eller flera perioder.

En arbetstagare har rätt att få studieledighet i samma arbetsgivares tjänst sammanlagt högst två år under en tid av fem år. Om anställningsförhållandet har pågått mindre än ett år, men minst tre månader, har arbetstagaren rätt till högst fem dagars studieledighet.

Bestämmelser om studieledighet och villkoren för utnyttjande av studieledighet finns i lagen och förordningen om studieledighet.

Ytterligare uppvisningar:

Lagberedning: Seija Jalkanen, seija.jalkanen(at)gov.fi

Ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetens

Arbetsgivaren är enligt arbetsavtalslagen skyldig att se till att upprätthålla och utveckla kompetensen hos arbetstagarna i anställningsförhållande så att de kan klara sitt arbete även när företagets verksamhet, det arbete som utförs eller arbetsmetoderna förändras.

Arbetsgivaren är också skyldig att ordna utbildning för permitterade arbetstagare och för arbetstagare som arbetsgivaren erbjuder annat arbete som alternativ till uppsägning, om utbildningen är nödvändig för att arbetstagaren ska kunna ta emot det nya arbetet.

När en arbetsgivare ordnar utbildning för utveckling av yrkeskompetensen för personal i arbetsavtals- och tjänsteförhållande kan arbetsgivaren få ekonomiskt stöd. Bestämmelser om stödet och förutsättningarna för att få det finns i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen.

Ytterligare uppvisningar:

Lagberedning: Nico Steiner, nico.steiner(at)gov.fi
Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen

Alterneringsledighet och alterneringsersättning

Alterneringsledigheten ger

  • arbetstagaren en möjlighet att förbättra sin motivation och arbetshälsa
  • en arbetslös arbetssökande en möjlighet att få arbetserfarenhet och upprätthålla och utveckla sina arbetsmarknadsfärdigheter
  • arbetsgivare en möjlighet att få flexibilitet och ny kompetens på arbetsplatsen.

Arbetstagaren och arbetsgivaren ingår ett avtal om arbetstagarens alterneringsledighet. Arbetstagaren kan använda ledigheten efter eget tycke. Under alterneringsledigheten är arbetstagarens anställningsförhållande vilande.

Arbetsgivaren ska anställa en vikarie för alterneringsledighetstiden. Som vikarie godkänns endast en person som är arbetslös arbetssökande vid en arbets- och näringsbyrå.

Den som är alterneringsledig betalas en alterneringsersättning under ledigheten. Alterneringsersättningen betalas av en arbetslöshetskassa eller av Folkpensionsanstalten.

Närmare information om villkoren för alterneringsledighet fås från arbets- och näringsbyrån, arbetslöshetskassan och Folkpensionsanstalten. Lagberedningen ankommer delvis på arbets- och näringsministeriet och delvis på social- och hälsovårdsministeriet.

Se också

Alterneringsledighet och alterneringsersättning (t.ex. nyheter)