Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s tillstånd till avveckling av reaktorn

Statsrådet beviljade i juni 2021 Teknologiska forskningscentralen VTT Ab tillstånd enligt 20 § i kärnenergilagen att avveckla och nedmontera forskningsreaktorn. Efter nedmonteringen frigörs forskningsreaktorns utrymmen för annat användningsändamål. Forskningsreaktorn är den första kärnanläggning som avvecklas i Finland.

Tillståndsansökan föregicks av det förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna som VTT genomförde åren 2013–2015. Den konsekvensbeskrivning som ingår i förfarandet och kontaktmyndighetens utlåtande har inkluderats i den fullständiga ansökan som lämnats in till statsrådet.

Arbets- och näringsministeriet inledde hösten 2017 en lagstadgad remissbehandling av tillståndsansökan. Utlåtanden begärdes av ministerierna, myndigheterna, kommunerna och frivilligorgani-sationerna samt av de svenska myndigheterna i enlighet med det s.k. gränsreaktoravtalet. Medborgarna hade också möjlighet att framföra sina åsikter eller lämna utlåtande om ansökan.

VTT lämnade dessutom en komplettering av sin tillståndsansökan i februari 2019. Ministeriet ordnade ett remissförfarande om kompletteringen i februari 2019. VTT återförde det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn till Förenta staterna vid årsskiftet 2020–2021, och därför uteslöt VTT det använda kärnbränslet från sin ansökan i februari 2020.  

Ytterligare upplysningar: linda.kumpula(at)gov.fi

Avveckling av VTTs forskningsreaktor FiR 1 tillståndsansökan
Meddelande