Tillståndet till Teknologiska forskningscentralen VTT Ab för avveckling av reaktorn

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab lämnade den 20 juni 2017 till statsrådet en ansökan om tillståndet för avveckling av forskningsreaktorn.  Ansökan om tillståndet föregicks av förfarande för miljökonsekvensbedömning som VTT genomförde 2013–2015. Den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i förfarandet och utlåtandet av kontaktmyndigheten är inkluderade i den fullständiga ansökan som har lämnats till statsrådet. 

Arbets- och näringsministeriet inledde ett lagstadgat remissförfarande med anledning av ansökan om tillstånd hösten 2017. Utlåtande har begärts av ministerier, myndigheter, kommuner och medborgarorganisationer samt av myndigheterna i Sverige på basis av överenskommelsen kring kärnanläggningar vid gränserna. Även medborgarna kan framföra sina åsikter och lämna sina utlåtanden över saken före utgången av mars 2018.

Ytterligare upplysningar: linda.kumpula(at)tem.fi
 

Avveckling av VTTs forskningsreaktor FiR 1 tillståndsansökan
Meddelande