Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s tillstånd till avveckling av reaktorn

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab lämnade i juni 2017 in en tillståndsansökan till statsrådet för att avveckla forskningsreaktorn. Tillståndsansökan föregicks av VTT Ab:s miljökonsekvensbedömning som utfördes 2013–2015. Bedömningsbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande som ingår i förfarandet har inkluderats i den kompletta ansökan som skickats in till statsrådet.

Arbets- och näringsministeriet inledde hösten 2017 den lagstadgade remissrundan om tillståndsansökan. Utlåtande begärdes också av andra ministerier, myndigheter, kommuner och medborgarorganisationer samt av myndigheterna i Sverige på basis av överenskommelsen kring kärnanläggningar vid gränserna. Även medborgarna kunde ge sina åsikter eller utlåtanden om ansökan.

VTT Ab skickade dessutom in en komplettering till sin tillståndsansökan i februari 2019. Ministeriet ordnade en remissrunda om kompletteringen under februari 2019. Statsrådet uppskattas behandla ärendet 2021.
 

Ytterligare upplysningar: linda.kumpula(at)tem.fi
 

Avveckling av VTTs forskningsreaktor FiR 1 tillståndsansökan
Meddelande