Tillväxtavtal

Enligt statsminister Sipiläs regeringsprogram stöder regeringen en förbättrad konkurrenskraft som grundar sig på stadsregionernas, tillväxtkorridorernas och de olika regionernas egna starka sidor, bl.a. genom att utveckla det avtalsbaserade samarbetet med staten.

Målet med tillväxtavtalen är att förbättra näring¬slivets tillväxt och konkurrenskraft. Tillväxtavtal kan ingås med städer, tillväxtzoner och temabundna stadsnätverk. Avtalen ingås för perioden 2016–2018. Från statens sida är det arbets- och näringsministeriet som ansvarar för avtalsberedningen. Ansökningstiden till tillväxtavtalsförfarandet löpte ut i januari 2016.

I avtalshelheten mellan staten och stadsregionerna ingår även de MBT-intentionsavtal som ingås separat med Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs stadsregioner. Miljöministeriet och kommunikationsministeriet har beredningsansvaret för dem.

Ytterligare upplysningar: hanna-maria.urjankangas(at)tem.fi

 

På andra webbplatser