Tillväxtavtal

Den förra regeringen under statsminister Sipilä stödde en förbättrad konkurrenskraft som grundar sig på stadsreg-ionernas, tillväxtkorridorernas och de olika regionernas egna starka sidor, bl.a. genom att utveckla det avtalsbaserade samarbetet med staten. I regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering betonas avtal allt starkare som ett verktyg för regionutveckling. Målen, fördelningen och avtalsparterna för det nya avtalsbaserade samarbetet fastställs närmare hösten 2019. Målet är att inleda ett nytt, avtalsbaserat samarbete mellan staten och regionerna/kommunerna våren 2020.

Målet med tillväxtavtalen har varit att förbättra näringslivets tillväxt och konkurrenskraft.
Tillväxtavtal har ingåtts med städer, tillväxtzoner och temabundna stadsnätverk. Avtalen har ingåtts för åren 2016–2018. Från statens sida är det arbets- och näringsministeriet som har ansvarat för avtalsberedningen. Ansökningstiden till tillväxtavtalsförfarandet löpte ut i januari 2016.

I avtalshelheten mellan staten och stadsregionerna ingår även de MBT-intentionsavtal som ingås separat med Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs stadsregioner. Miljöministeriet och kommunikationsministeriet har beredningsansvaret för dem.

Ytterligare upplysningar: hanna-maria.urjankangas(at)tem.fi