Tillväxtprogrammet för transportsektorn

Transportsektorns globala marknad är en helhet värd tusentals miljarder euro. I och med den tekniska omvälvningen har sektorn blivit ett försöksfält för nya tjänstemodeller där även finländska företag har utmärkta möjligheter att skapa och testa nya tjänstemodeller och etablera sig på den internationella marknaden.

Målet med det tillväxtprogram för transportsektorn är att stödja utvecklingen av kompetensen inom sektorn och göra kompetensen mer känd internationellt. Programmet konkretiserar möjligheterna med digitalisering inom transportsektorn och hjälper sektorn att ta sin egen andel av den växande internationella marknaden.

Tillväxtprogrammet för transportsektorn främjar regeringsprogrammets mål att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet och ge upphov till nya företag och arbetstillfällen. Tyngdpunkten i programmet ligger på utveckling av företagsorienterade ekosystem och tjänster som utgår från kundernas behov.

I beredningen av tillväxtprogrammet deltog arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, städerna Esbo, Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors, Vanda och Åbo, Innovationsfinansieringsverket Tekes, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Smart & Clean-stiftelsen, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och föreningen Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry.

Beredningen var öppen för alla aktörer och intressentgrupper inom sektorn. Den första workshoppen om ekosystem inom transportsektorn ordnades den 31 augusti 2017 och den andra workshoppen om kunnande samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 28.9.2017. Den tredje workshoppen Offentlig upphandling ordnades 26.10.2017, och den fjärde workshoppen Färdplan för tillväxtprogrammet ordnades 9.11.2017 (workshopparna hålls på finska).

Tillväxtprogrammet för transportsektorn publicerades den 11.12.2017.

Ytterligare upplysningar: Eija Laineenoja
eija.laineenoja(at)tem.fi

Läs också: Konsultbolaget McKinseys rapport Mobility of the future