Tillväxtstrategi för forskning och innovation inom hälsobranschen

Tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen har som mål att Finland ska bli ett internationellt känt land som ligger i täten när det gäller affärsverksamhet inom hälsobranschen samt välmående, hälsa och förnybara tjänster. Hälsobranschen har under de senaste åren expanderat och blivit internationell i en snabbare takt än många andra branscher.

Strategin, som gavs ut 2014, togs fram i ett samarbete mellan arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, forsknings- och innovationsfinansiärerna Tekes och Finlands Akademi samt aktörer inom hälsobranschen. De olika aktörerna har en stark gemensam vilja att öka forsknings- och innovationsverksamheten och de privata investeringarna inom hälsobranschen.

Tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen uppdaterades sommaren 2016 med en vägkarta för åren 2016–2018. 

De olika intressentgrupperna arbetar för egen del mot målen i strategin.  Verkställandet av strategin styrs av representanter för de tre ministerierna (ANM, SHM, UKM) samt Tekes och Finlands Akademi.