Tillväxttjänster

Landskaps- och vårdreformens och tillväxttjänstreformens planerande och verkställande har avbrutits den 8.3.2019.

Regeringens landskaps- och vårdreform avvecklas kontrollerat - det arbete som gjorts kan utnyttjas

 

Tillväxttjänstreformen för samman alla de företags- och sysselsättningstjänster som staten erbjuder. Det är fråga om en servicereform som anknyter till social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Den främjar ny företagsverksamhet och företags tillväxt, förnyelse och internationalisering samt svarar mot förändringarna på arbetsmarknaden.

Man vill göra tjänsterna mer kundorienterade och verkningsfulla. Välutvecklade digitala servicelösningar och utnyttjande av marknaden vid tjänsteproduktionen är reformens viktigaste medel för att skapa bättre tjänster.

Landskapsreformen innebär en omfattande förändring i förvaltningen, verksamhetssätten och aktörernas roller. Nya, självstyrande landskap bildar i fortsättningen en helt ny förvaltningsnivå i Finland. De ska ansvara för social- och hälsovårdstjänsterna och de nuvarande närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas och landskapsförbundens uppgifter. Detta möjliggör också en djupare integration mellan tillväxttjänsterna och social- och hälsovårdstjänsterna i landskapen. Det kan behövas ett mer omfattande samarbete särskilt i fråga om svårsysselsatta.

Se video:
Allmän information om tillväxttjänsterna (på finska)

Ordnandet och produktionen skiljs åt

Ansvaret för ordnandet av den statliga regionförvaltningens nuvarande tjänster, dvs. närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas företags- och sysselsättningstjänster, övergår till landskapen vid ingången av 2021 i samband med landskapsreformen. Utgångspunkten är att ordnandet och produktionen av tillväxttjänsterna ska skiljas åt. Landskapet sköter alltid självt myndighetsuppgifterna, t.ex. uppgifter där landskapet fattar finansieringsbeslut för företag eller beslut som påverkar människors utkomst. Ordnandet innebär även att ansvara för bl.a. tillgången till, kvaliteten på och effekten av tjänsterna samt lösningar som gäller finansieringen av tjänsterna och sättet att producera tjänsterna. Med produktion avses å sin sida det egentliga service- och kundarbetet.

Alliansmodell för samman anordnare och producenter

Tjänsterna kan produceras som ett samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn. Då kan man använda sig av bl.a. en alliansmodell. En mångsidigare servicestruktur och större frihet för kunden att välja mellan tillgängliga servicealternativ förbättrar tjänsternas effekt, ger upphov till nya tjänsteinnovationer och stärker den inhemska tjänstemarknaden.

Med alliansmodell avses en modell för samarbete mellan beställare/anordnare och producenter som baserar sig på gemensamma mål, ömsesidigt förtroende och öppenhet samt genomförande med hjälp av projekt. Parterna i alliansen kan vara aktörer från den offentliga eller privata sektorn samt organisationer från tredje sektorn.

Länk:
Exempel på användning av alliansmodellen vid upphandling av tjänster, case Tesoma (på finska)

Drygt 10 000 företag är verksamma på marknaden för tillväxttjänster, dvs. tjänster för arbetssökande och företag, i Finland. När det gäller företagens antal har trenden varit stigande under de senaste åren. I synnerhet sysselsättningstjänsterna är en klart växande bransch. Inom alla blivande landskap finns det redan tjänsteföretag som är beredda att anta utmaningen, när produktionen av tillväxttjänster flyttas ut på marknaden i samband med landskapsreformen vid ingången av 2021. Uppgifterna framgår av en marknadsanalys som arbets- och näringsministeriets låtit genomföra.

Diskussionsmöte om skapandet av en modell med anordnare och producenter för tillväxttjänsterna
Bekanta dig med materialet från mötet (på finska)

Se video:
Tillväxttjänster och alliansmodell (på finska)

Beslutanderätten närmare kunderna

Den nationella finansieringen av tillväxttjänsterna (strax under 800 miljoner euro) kommer att ingå i den finansiering med allmän täckning som betalas till landskapen. Detta innebär att landskapen själva beslutar om hur de fördelar finansieringen till tillväxttjänsterna och till övriga uppgiftsområden. Ett utvidgat självstyre för landskapen innebär ekonomisk och funktionell frihet och överföring av beslutanderätten till regionerna och närmare kontaktytan med kunderna.

Vilka är de regionala tillväxttjänsterna för kunderna?

Tillväxttjänster som ska ordnas i landskapen är

• rekryterings- och kompetenstjänster.

I landskapen kan ordnas tjänstehelheter som gäller

• företagsverksamhet och företagande

• skapande av förutsättningar för utveckling av innovationer

• internationalisering.

Finansiering kan beviljas i enlighet med lagen om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster.

Landskapet ansvarar för samordningen av tjänsterna.

Riksomfattande tillväxttjänster

Med riksomfattande tillväxttjänster avses riksomfattande företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, som oavsett företagets ort erbjuder tjänster inom internationalisering, innovationsfinansiering, internationella investeringar och turism. Riksomfattande tillväxttjänster produceras av Finlands Industriinvestering Ab samt Business Finland, som skapades genom en sammanslagning av Tekes och Finpros verksamheter vid ingången av 2018.

Länkar:
www.teollisuussijoitus.fi
www.businessfinland.fi

Tidsplanen för beredningen av tillväxttjänstreformen

Arbets- och näringsministeriet har berett reformen och de lagar som gäller reformen i samarbete med berörda aktörer. Under sommaren 2016 tillsattes en styrgrupp för att leda beredningen av reformen av regionutvecklingssystemet och tillväxttjänsterna. I gruppen ingick representanter för berörda aktörer. Lagarna var på remiss under våren 2017. Genom lagarna reformeras regionutvecklingssystemet och tillväxttjänsterna för att motsvara landskapens självstyrande ställning och möjliggör en mångsidig servicestruktur.

Lagen om regionutveckling och tillväxttjänster ska lämnas till riksdagen vid månadsskiftet mars/april 2018. Innehållslagar som preciserar dessa lämnas till riksdagen under våren 2018.

Länk Tidsplan

Särlösningen för tillväxttjänsterna i Nyland

Som ett undantag från huvudregeln att ansvaret för att ordna tillväxttjänsterna överförs till landskapen har det skapats en särlösning för Nyland. Ansvaret för att ordna tillväxttjänsterna i Nyland ska ligga på en samkommun bildad av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Även övriga kommuner i Nyland har möjlighet att bli medlemmar i samkommunen från ingången av 2020. För samkommunen gäller samma regler som för landskapen.

Avsikten är att kommunerna i huvudstadsregionen ska bilda samkommunen före den 1 mars 2019.

Bekanta dig med en marknadsanalys av tillväxttjänsterna

Drygt 10 000 företag är verksamma på marknaden för tillväxttjänster, dvs. tjänster för arbetssökande och företag, i Finland. När det gäller företagens antal har trenden varit stigande under de senaste åren. I synnerhet sysselsättningstjänster är en klart växande bransch. Inom alla blivande landskap finns det redan tjänsteföretag som är beredda att anta utmaningen, när produktionen av tillväxttjänster flyttas ut på marknaden i samband med landskapsreformen vid ingången av 2020. Konkurrensutsättningen av tillväxttjänsterna kan göra att tjänstemarknaden reformeras och blir mångsidigare och att utbudet av tjänsteproducenter blir större.

Uppgifterna framgår av en marknadsanalys som arbets- och näringsministeriets låtit genomföra. I samband med beredningen av tillväxttjänstreformen har det under hösten 2016 och början av 2017 gjorts en kartläggning av nuläget på marknaden och möjligheterna till produktion av tjänster av ett nytt slag. Utöver sammanställningen av statistiska uppgifter har det arrangerats öppna diskussionsmöten med tjänsteföretag, och två internationella aktörer har berättat om sina erfarenheter från olika länder.

Se video:
Allmän information om tillväxttjänsterna (på finska)

Se video:
Tillväxttjänster och alliansmodell