Tillväxtzoner

Tillväxtzonerna begränsar sig inte till administrativa gränser, utan de bildar funktionella områden. Inom projektet Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa (Funktionella områden och tillväxtzoner i Finland) har man för första gången definierat och klassificerat de tillväxtzoner som finns mellan stadscentra. Klassificeringen baserar sig på regional växelverkan samt transportsystem och tillgänglighet. Växelverkan granskas i synnerhet utifrån pendling, trafikströmmar och kontakter mellan företagen. Ändringar i zonerna betraktas utifrån sådana faktorer som befolkning, flyttningsrörelse, sysselsättning, utveckling i fråga om arbetstillfällen, byggande samt företagens utvecklingsutsikter.

Målet med utvecklandet av tillväxtzonerna är att öka affärsverksamheten, förbättra arbetskraftens rörlighet och locka investeringar på internationell nivå. Utgångspunkten är att utveckla zonerna över de administrativa gränserna och med utnyttjande av befintliga transportsystem.

Med strategisk utveckling av zonerna strävar man efter att regional utveckling och regionplanering samt närings-, sysselsättnings- och trafikpolitiska helheter ska beaktas bättre än för närvarande. Ett mål med utvecklandet är också att förbättra de internationella kontakterna och intensifiera samarbetet över Finlands gränser.

I anslutning till spetsprojektet regionala innovationer och försök har det genomförts en tävling för tillväxtzonerna statsminister Sipiläs regering valde att avtal ska ingås med den nordliga tillväxtzonen, som skär genom Södra Finland i östvästlig riktning, samt Finlands tillväxtkorridor, som sträcker sig från Helsingfors via Tammerfors till Seinäjoki. Staten och zonerna ingår ett strategiskt samarbetsavtal om utveckling av zonerna under 2016–2019.

Ytterligare upplysningar: hanna-maria,urjankangas(at)tem.fi