Tystnadsplikt och påföljder

En arbetstagare som är medlem av arbetstagarnas förhandlingsorgan, en företrädare för arbetstagarna som deltar i samarbetsförfarandet samt sakkunniga som bistår företrädarna för arbetstagarna ska hemlighålla följande uppgifter som de tagit del av i samband med samarbetsförfarandet:

 • uppgifter om företagsgruppens eller företagets affärs- och yrkeshemligheter
 • uppgifter om företagsgruppens eller företagets ekonomiska ställning som inte är offentliga enligt annan lagstiftning och vilkas spridning vore ägnad att skada företagsgruppen eller företaget eller deras kompanjon eller kontrahent
 • uppgifter om företagsgruppens eller företagets företagssäkerhet och motsvarande säkerhetsarrangemang vilkas spridning vore ägnad att skada företagsgruppen eller företaget eller deras kompanjon eller kontrahent.

Tystnadsplikten förutsätter att

 • företagsgruppens eller företagets ledning har visat dem som har tystnadsplikt vilka uppgifter som omfattas av affärs- och yrkeshemligheten eller annars är sekretessbelagda och har även underrättat om tystnadsplikten

Tystnadsplikten hindrar inte den som har tystnadsplikt från att röja uppgifter för andra ovan nämnda arbetstagare eller företrädare för arbetstagarna eller sakkunniga som bistår dem, om det är nödvändigt för skötseln av samarbetsuppgifterna.

Tystnadsplikten gäller hela den tid anställningsförhållandet för en arbetstagare och dennes företrädare är i kraft och tystnadsplikten för en sakkunnig efter att sakkunniguppdraget fullgjorts.

Tillsyn och påföljder

Tillsyn över att samarbetslagen iakttas utövas av samarbetsombudsmannen och de arbetsmarknadsorganisationer som har ingått det kollektivavtal som företaget ska följa.

En arbetsgivare som underlåter att iaktta bestämmelserna om

 • hur hyrd arbetskraft anlitas,
 • behandling av olika planer,
 • uppgifter som ska lämnas företrädarna för personalgrupperna,
 • förande av samarbetsförhandlingar,
 • ärenden där personalen har beslutanderätt,
 • information till företrädarna för personalgrupperna,
 • rätt att anlita sakkunniga,
 • befrielse från arbetet samt ersättningar, eller
 • framläggning av lagen

kan dömas till böter för brott mot samarbetsskyldigheten.

Den som bryter mot bestämmelserna om tystnadsplikt i samarbetslagen döms till böter. Samarbetsombudsmannen kan anmäla ovan nämnda lagöverträdelse till polisen för undersökning.

Gottgörelse till arbetstagaren

Arbetsgivaren kan för försummelse av förhandlingsskyldigheten åläggas att betala gottgörelse till arbetstagaren, om

 • arbetsgivaren har sagt upp eller permitterat en arbetstagare eller överfört en arbetstagare till anställning på deltid och
 • arbetsgivaren underlåtit att iaktta vad som föreskrivits om samarbetsförfarande vid minskning av användningen av arbetskraft
 • försummelsen är uppsåtlig eller beror på oaktsamhet.

Samtliga tre kriterier ska uppfyllas, för att arbetsgivaren ska kunna åläggas att betala gottgörelse.

Maximibeloppet av gottgörelse är 34 140 euro, och det har föreskrivits att gottgörelsen är skattefri.

Medan anställningsförhållandet pågår ska talan om gottgörelse väckas inom två år från utgången av det kalenderår under vilket rätten till gottgörelse uppkom. Sedan anställningsförhållandet upphört ska talan väckas inom två år efter anställningsförhållandets slut.

Domstolen kan vid vite ålägga ett företag att lämna personalen uppgifterna enligt 3 kap. i samarbetslagen och att utarbeta planerna enligt 4 kap. i samarbetslagen. Samarbetsombudsmannen kan kräva föreläggande av vite.

Ytterligare information: samarbetsombudsmannen