Utarbetandet av energi- och klimatstrategin

Energi- och klimatstrategin innehåller övergripande riktlinjer för politikåtgärder som bidrar till uppnåendet av de energi- och klimatmål som satts upp nationellt och på EU-nivå.

I det första skedet utarbetades ett basscenario utifrån tidigare beslutade politikåtgärder. Basscenariot kallas WEM-scenariot (With Existing Measures). Det beskriver en situationer där man fortsätter som tidigare utan nya ytterligare åtgärder. I det första skedet av utarbetandet av scenarier fattades beslut om scenarioramen, dvs. utgångspunkterna bl.a. i fråga om ekonomisk tillväxt, befolkningsutveckling och energipriser. Sedan ministerarbetsgruppen drog upp riktlinjer för politikåtgärder. På basis av dessa utarbetades politikscenariot, det s.k. WAM-scenariot (With Additional Measures). Scenariot beskriver en situation som kan åstadkommas genom nya ytterligare åtgärder. Vid utarbetningen av scenarierna samarbetades de olika ministerierna. Kalkylerna samlades ihop vid arbets- och näringsministeriet.

Miljöministeriet ansvarar för den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Utarbetningen av planen och den energi- och klimatpolitiska strategin samordnas.

Ytterligare upplysningar: petteri.kuuva(at)tem.fi