Utbetalning av investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi

Ansökan om utbetalning av investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi görs hos arbets- och näringsministeriet. Utbetalningsansökan och dess bilagor lämnas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor, PB 32, 00023 Statsrådet.

Den som genomför att projekt ska till ministeret lämna en utredning (slutrapport) om användningen av statsunderstödet senast tre månader från det att den verksamhet som understödet riktats till upphör. Utredningen om användningen av statsunderstödet ska vara en redogörelse för realiseringen av projektet i enlighet med statsunderstödsbeslutet i förhållande till det som planerats samt en redogörelse för de realiserade kostnaderna för de åtgärder som genomförts i projektet.

Mer detaljerade anvisningar om utbetalning finns i användningsvillkoren och utbetalningsansökan längst ner på sidan.

Ministeriet kan betala projektgenomföraren understöd enligt de realiserade kostnaderna i högst två poster under projektet. Om projektet pågår kortare tid än 6 månader, betalas bara slutredovisning. Till delredovisningar ska bifogas ett huvudboksutdrag samt en lägesrapport om hur projektet framskrider.

Ytterligare upplysningar:

Tuula Savola
tuula.savola(at)tem.fi