Utbetalning av investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi

Ansökan om utbetalning av investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi görs hos arbets- och näringsministeriet. En undertecknad utbetalningsansökan och dess bilagor lämnas elektroniskt till arbets- och näringsministeriets registratorskontor, [email protected]. Om ert material innehåller sådan information som ska hemlighållas, kan ni skicka er ansökan som skyddad e-post till registratorskontoret, [email protected].

Den som genomför att projekt ska till ministeriet lämna en utredning (slutrapport) om användningen av statsunderstödet senast tre månader från det att den verksamhet som understödet riktats till upphör. Utredningen om användningen av statsunderstödet ska vara en redogörelse för realiseringen av projektet i enlighet med statsunderstödsbeslutet i förhållande till det som planerats samt en redogörelse för de realiserade kostnaderna för de åtgärder som genomförts i projektet.

Mer detaljerade anvisningar om utbetalning finns i användningsvillkoren och utbetalningsansökan längst ner på sidan.

Ministeriet kan betala projektgenomföraren understöd enligt de realiserade kostnaderna i högst två poster under projektet. Om projektet pågår kortare tid än 6 månader, betalas bara slutredovisning. Till delredovisningar ska bifogas ett huvudboksutdrag samt en lägesrapport om hur projektet framskrider.

Ytterligare upplysningar:

Ulla Palander - ulla.palander(at)tem.fi