Utgångspunkter för färdplanarbetet 2020

Regeringen agerar på ett sätt som leder till att Finland är klimatneutralt 2035 och uppvisar negativa koldioxidutsläpp kort därefter. Enligt regeringsprogrammet kommer det i samarbete med branschaktörer att utarbetas sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle, och dessa färdplaner samordnas med de nya klimatåtgärderna.

Avsikten är att färdplanerna ska ingå i det program för internationell tillväxt som är under beredning. I regeringsprogrammet anges att det också med tanke på uppnåendet av klimatmålen krävs i synnerhet sektorsvisa bedömningar och samarbete också från arbetsmarknadsparternas sida.

Statsförvaltningens mål

Färdplanerna kommer att förse statsförvaltningen med bedömningar av den förväntade utvecklingen inom olika sektorer. Bedömningarna kan exempelvis omspänna utvecklingen när det gäller växthusgasutsläpp och energiförbrukning samt branschernas investeringsbehov. Bedömningarna ska kunna användas för åtminstone följande ändamål:

  • Klimat- och energipolitiska scenarier: Klimat- och energistrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt kommer att uppdateras så att de motsvarar Finlands mål om klimatneutralitet 2035. Man kommer att utgå från gemensamma scenarier, som innehåller bedömningar av olika sektorers energibalans och utvecklingen i fråga om växthusgasutsläpp.
  • Politiska åtgärder för att minska utsläppen: För att målet om klimatneutralitet 2035 ska nås krävs det nya politiska åtgärder. Färdplanerna bidrar till beredningen av politiken.
  • Anvisa finansiering för forskning och utveckling: Med hjälp av färdplanerna kan den offentliga sektorn lättare bedöma för vilka ändamål det under de kommande åren bör anvisas finansiering för forskning och utveckling som stöder en koldioxidsnål utveckling.
  • Undvika överlappningar: Om det görs skilda bedömningar av utvecklingen inom olika sektorer kan det i värsta fall leda till att samma resurser allokeras till flera olika ändamål. Genom att ta fram färdplaner för olika sektorer och samordna dem kan man skapa en helhetsbild och minska mängden överlappningar.
  • Främja internationell tillväxt: Bedömningarna av de tekniska lösningarnas exportpotential hjälper statsförvaltningen att främja företagens internationella tillväxt.

Utarbetandet av färdplaner ökar också respektive sektors medvetenhet om behovet av utsläppsminskningar och möjligheterna att genomföra dem. Att det utarbetas sektorspecifika färdplaner säkerställer att företagen i branschen tar till sig färdplanerna och är villiga att förbinda sig till dem.