Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n lupa reaktorin käytöstäpoistoon

Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 2021 Teknologian tutkimuslaitos VTT Oy:lle ydinenergialain 20 §:n mukaisen luvan tutkimusreaktorin käytöstäpoistamiseen ja purkamiseen. Purkamisen jälkeen tutkimusreaktorin tilat vapautuvat muuhun käyttötarkoitukseen. Tutkimusreaktori on ensimmäinen Suomessa purettava ydinlaitos.

Lupahakemusta edelsi VTT:n vuosina 2013–2015 toteuttama ympäristövaikutusten arviointimenettely. Menettelyyn kuuluva arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto on sisällytetty valtioneuvostolle toimitettuun täydelliseen hakemukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2017 lakisääteisen lausuntokierroksen lupahakemuksesta. Lausuntoja pyydettiin ministeriöiltä, viranomaisilta, kunnilta ja kansalaisjärjestöiltä sekä Ruotsin viranomaisilta ns. rajareaktorisopimuksen mukaisesti. Myös kansalaisilla oli mahdollisuus antaa mielipiteensä tai lausuntonsa hakemuksesta.

VTT toimitti lisäksi täydennyksen lupahakemukseensa helmikuussa 2019. Ministeriö järjesti täydennyksestä lausuntokierroksen helmikuun 2019 aikana. VTT palautti tutkimusreaktorin käytetyn ydinpolttoaineen Yhdysvaltoihin vuodenvaihteessa 2020-2021, minkä vuoksi VTT rajasi käytetyn ydinpolttoaineen pois hakemuksestaan helmikuussa 2020.

Lisätietoja: Linda Kumpula

Lupa 2021

VTT FiR 1 käyttölupa käytöstäpoistoon 17.6.2021

VTT:n vastineet

VTT FiR 1 lupahakemuksen rajaus 2021

FiR 1 vastine STUKn selvitykseen turvallisuusarviosta 14.5.2021
FiR 1 lausuntovastine 23.4.2020
FiR 1 lausuntovastine 4.5.2018

VTT FiR 1 lupahakemuksen täydennys 2019

Lausuntopyynnöt 2019

Laaja
Säteilyturvakeskus
Natur och Miljö rf
Strålsäkerhetsmyndigheten
Ålands Landskapsregering

Lausunnot 2019

Museoviraston kansilehti
Museoviraston lausunto
Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto
Maa- ja metsätalousministeriön lausunto
Akavan lausunto
Ilmatieteen laitoksen lausunto
Senaattikiinteistön lausunto
TUKESin lausunto
Nakkilan kunnanhallituksen lausunto
Fennovoiman lausunto
Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto
STTK:n lausunto
Ympäristöministeriön lausunto
Sisäministeriön lausunto
Fortum Power and Heat Oy:n lausunto
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunto
Eurajoen kunnan lausunto
Porvoon kaupungin lausunto
STUKin lausunto
STUKin lausunnon Liite 1 Turvallisuusarvio
STUKin lausunnon Liite 2 YTN lausunto
STUKin selvitys lausunnon ja turvallisuusarvion ajantasaisuudesta 2021

VTT FiR 1 käytöstäpoiston hakemus 2017
Ilmoitus

Lausuntopyynnöt 2017

Kunnat
Kunnat svenska
Laaja
Ministeriöt
Natur och Miljö rf
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säteilyturvakeskus
Ålands Landskapsregering
Ulkoministeriö

Lausunnot 2017

Pyhtään kunnan lausunto
SAK:n lausunto
Senaatti-kiinteistö lausunto
Ympäristöministeriön lausunto
Aluehallintoviraston lausunto
Eurajoen kunnan lausunto
Posivan lausunto
Museoviraston lausunto
Akavan lausunto
Fortumin lausunto
Maa- ja metsätalousministeriön lausunto
Teollisuuden Voima Oyjn lausunto
Ålands landskapsregering lausunto
Espoon kaupungin lausunto
Valtiovarainministeriön lausunto
Ulkoministeriön lausunto
Sisäministeriön lausunto
Strålsäkerhetsmyndighetens utlåtande
Kauniaisten kaupungin lausunto
Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto
Etelä-Suomen Aluehallintoviraston lausunto
Fennovoiman lausunto
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto
Suomen Ympäristökeskuksen lausunto
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunto
Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto
Suomen Yrittäjien lausunto
Ilmatieteenlaitoksen lausunto
Säteilyturvakeskuksen ilmoitus lausunnon viivästymisestä