Innovatiiviset hankinnat voivat ratkaista ongelmia ja lisätä tuottavuutta

Hallituksen tavoitteena on, että julkisista hankinnoista suunnataan viisi prosenttia innovatiivisiin hankintoihin. Suomessa julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja noin 35 miljardilla eurolla, joten toteutuessaan tavoitteella on suurta taloudellista merkitystä.

Monilla aloilla julkinen sektori ja sen tekemät hankinnat ovat merkittävä markkinoiden toimintaan vaikuttava tekijä. Julkinen sektori voi luoda kysyntää innovaatioille ja tätä kautta innostaa yrityksiä kehittämään uutta. Samalla voidaan parantaa julkisten palvelujen laatua ja tehokkuutta.  Esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen onnistumiselle toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääntyminen on olennaista.

Julkisen sektorin palveluiden parantamisen lisäksi innovatiiviset julkiset hankinnat tarjoavat suomalaisille yrityksille pilottiympäristön uusien ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluun. Yritykset saavat tärkeitä referenssejä, joiden avulla pääsy kansainvälisille markkinoille helpottuu ja nopeutuu.

Innovaatioiden hankinnan tuominen osaksi arkipäivää edellyttää julkiselta sektorilta uudenlaista osaamista ja toimintatapoja.  Niitä onkin pyritty parantamaan ja tukemaan monin tavoin.

Tiekartta vaikuttaviin innovatiivisiin hankintoihin -hankkeessa (valtioneuvoston TEAS-hanke) pyritään määrittelemään, mitä luokitellaan innovatiivisiksi julkisiksi hankinnoiksi. Määritelmän avulla hankintojen toteutumista, määrää ja kehitystä voi mitata ja seurata. Lisäksi hanke tuottaa menetelmän arvioida ja mitata hankintojen vaikuttavuutta.

Innokylä tarjoaa teknisen ympäristön julkisten hankintojen suunnitteluun ja valmisteluun sekä sopimuksenaikaiseen yhteistyöhön. Sivustolta löytyy ohjeiden lisäksi tietoa esimerkiksi lainsäädännöstä ja rahoituksesta.

Innovatiivisten julkisten hankintojen edistämiseksi Tekesillä on ollut vuodesta 2009 lähtien rahoitusväline, josta julkiset hankintayksiköt voi hakea avustusta hankinnan valmistelutyöhön. Vuosina 2013–2016 Tekesin Huippuostajat-ohjelma pyrki edistämään erityisesti pk-yritysten kehittämien tuotteiden ja palvelujen pääsyä markkinoille sekä parantamaan julkisten palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Tekes on myös julkaissut useita oppaita hankintoja tekevien virkamiesten tueksi.

  • Innovaatiokumppanuus-käsikirja on tarkoitettu oppaaksi hankintayksiköille, yrityksille ja muille markkinatoimijoille, jotka haluavat perehtyä vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden hankintalain mahdollistamaan innovaatiokumppanuuteen.
  • Huippuostajan työkirjassa (2013) kannustetaan siirtämään julkisissa hankinnoissa painopistettä kilpailutuksesta hankintojen valmisteluvaiheeseen ja toimittajasuhteiden hallintaan.
  • Kilpailullisen neuvottelumenettelyn toteuttaminen -työkirjan (2009) tarkoituksena on tehdä kilpailullisesta neuvottelumenettelystä helpommin lähestyttävä hankintamenettely.

Tekes on myös järjestänyt 15 suurimmalle kaupungille ja kaikille 20 sairaanhoitopiirille suunnatun valmennuksen hankintaosaamisen parantamiseksi.

TEM:ssä on käynnissä innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpideohjelman laatiminen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa konkreettinen suunnitelma innovatiivisten hankintojen kehittämisen tueksi sekä luoda systemaattinen kehitysprosessi valtionhallinnon sektori- ja hallinnonalat ylittävälle yhteistyölle. Suunnitelma valmistuu syksyllä 2017.
Lue lisää ministeriön suunnitelmista