Tiedottamisvelvollisuus henkilöstöryhmien edustajille

Yt-laissa säädetään tiedottamisvelvollisuudesta:

  • Tilinpäätöstiedot / arvopaperimarkkinalain alaiset ja muut yritykset
  • Yritys antaa vähintään 2 kertaa tilikauden aikana selvityksen yrityksen taloudellisesta tilasta, jossa se kuvaa tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät. Olennaisista muutoksista yrityksen tulee tiedottaa viipymättä henkilöstöryhmien edustajille. Selvitykset tulee antaa henkilöstöryhmien edustajien pyynnöstä tai, kun työntekijöiden määrä on vähintään 20 mutta alle 30, koko henkilöstölle.
  • Yrityksen tulee toimittaa henkilöstöryhmän edustajalle kerran vuodessa tilastotiedot ryhmän työntekijöille maksetuista palkoista. Henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä palkkatiedot on eriteltävä ammattiryhmittäin
  • Henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä yrityksen tulee toimittaa neljännesvuosittain selvitys määräaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden määristä yrityksessä
  • Henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä yrityksen tulee toimittaa vuosittain selvitys periaatteista ulkopuolista työvoimaa käytettäessä/ työkohteet ja työtehtävät sekä ajanjakso tai -jaksot, joina ulkopuolista työvoimaa käytetään, kun työ tehdään työnantajan tiloissa tai työkohteessa ja kun se liittyy työnantajan tavanomaisiin tehtäviin ( vuokratyö ei sisälly tähän).

Tiedottaminen liikkeen luovutuksesta/sulautumisesta tai jakautumisesta  

  • Liikkeen luovutuksessa sekä luovuttajan että luovutuksensaajan on selvitettävä henkilöstöryhmien edustajille ajankohta, syyt, seuraukset ja työntekijöitä koskevat toimenpiteet. Luovuttajan on annettava hallussaan olevat tiedot henkilöstöryhmien edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on puolestaan annettava vastaavat tiedot viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta.
  • Tiedottamisvelvollisuus koskee myös sulautumista ja jakautumista.
  • Jos liikkeen luovutuksesta, sulautumisesta, jakautumisesta muita henkilöstövaikutuksia tai harkittavana on työvoimavähennyksiä, tulee järjestää erilliset yhteistoimintaneuvottelut

Lisätietoja: yhteistoiminta-asiamies