Vuoden 2020 tiekarttatyön lähtökohdat

Hallitus aikoo toimia tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Hallitusohjelman mukaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa.

Tiekartat on tarkoitus sisällyttää parhaillaan valmisteltavaan kansainvälisen kasvun ohjelmaan. Lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu, että myös ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää erityisesti toimialakohtaista arviointia ja yhteistyötä myös työmarkkinaosapuolilta.

Valtionhallinnon tavoitteet

Tiekartat tarjoavat valtionhallinnolle arvioita toimialojen odotettavasta kehityksestä. Arvioihin voivat kuulua esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen kehitys sekä toimialojen investointitarpeet. Arvioita on tarkoitus hyödyntää ainakin seuraavasti:

  • Ilmasto- ja energiapolitiikan skenaariot: Ilmasto- ja energiastrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma tullaan päivittämään vastaamaan Suomen 2035-hiilineutraalisuustavoitetta. Pohjana tullaan käyttämään yhteisiä skenaarioita, joihin tulee sisältymään arviot eri toimialojen energiataseista ja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä.
  • Politiikkakeinot päästöjen vähentämiseksi: Vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen edellyttää uusia politiikkatoimia. Tiekartat auttavat politiikkaympäristön valmistelussa.
  • Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kohdentaminen. Tiekartat auttavat julkista sektoria arvioimaan, mihin vähähiilisyyttä tukevaa tutkimus- ja kehittämisrahoitusta on tarpeen kohdentaa tulevina vuosina.
  • Päällekkäisyyksien välttäminen. Erilliset arviot toimialojen kehityksestä voivat pahimmillaan johtaa samojen resurssien allokointiin useaan eri kohteeseen. Eri toimialojen tiekarttatyöt ja niiden koordinointi voivat auttaa kokonaiskuvan hahmottamisessa ja päällekkäisyyksien karsimisessa.
  • Kansainvälisen kasvun edistäminen: Tiekarttojen arviot teknologisten ratkaisuiden vientipotentiaalista auttavat valtionhallintoa pyrkimyksessä edistää yritysten kansainvälistä kasvua.

Tiekarttojen valmistelu lisää myös toimialojen tietoisuutta päästövähennysten tarpeesta ja mahdollisuuksista. Tiekarttojen valmistelu toimialalähtöisesti auttaa varmistamaan, että tiekartat ovat sellaisia, jotka alan yritykset kokevat omikseen ja joihin ne voivat aidosti sitoutua.