Tietoa yrityksille tavara- ja palvelumääräyksistä

Tuoteyhteyspiste

Asetus vastavuoroisesta tunnustamisesta

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 764/2008. Asetuksella vahvistetaan hallinnolliset menettelyt, joita viranomaisten on noudatettava, jos ne päättävät rajoittaa tai kieltää sellaisen tuotteen markkinoille pääsyn, joka on laillisesti markkinoilla toisessa jäsenvaltiossa. Asetuksella pyritään varmistamaan, että tällaiset päätökset ovat EU-oikeudessa hyväksyttyjen perusteiden mukaisia. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaan EU-maassa laillisesti myytyä tuotetta on voitava myydä toisessa EU-maassa, vaikka tekniset vaatimukset poikkeaisivat maan omille tuotteille asetetuista

Vastavuoroisen tunnustamisen asetuksen myötä jokaiseen EU:n jäsenvaltioon on perustettu kansallinen tuoteyhteyspiste, jonka kautta toimijat voivat saada tietoa kansallisesti sovellettavista tuotemääräyksistä.

Suomessa tuoteyhteyspiste toimii työ- ja elinkeinoministeriössä sähköpostiosoitteessa sisamarkkinat(at)tem.fi.

Uutta asetusta vastavuoroisesta tunnustamisesta sovelletaan huhtikuusta 2020 alkaen

Vastavuoroista tunnustamista koskeva asetus on uudistunut ja uusi asetus tuotteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta (EU) 2019/515 korvaa vanhan asetuksen (EY) N:o 764/2008. Asetuksen soveltaminen alkaa 19. huhtikuuta 2020. Uuden asetuksen tavoitteena on parantaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toimivuutta. Uusia asioita ovat elinkeinonharjoittajien vapaaehtoinen vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus siitä, että tuotteet ovat laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa (itseilmoitus) sekä sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkoston SOLVIT:in tehokkaampi hyödyntäminen sen arvioimiseksi, onko vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta sovellettu asianmukaisesti. Lisäksi asetuksessa säädetään tuoteyhteyspisteiden välisestä viranomaisyhteistyöstä ja tehtävistä.

Palveluyritykset – Keskitetty asiointipiste

Palveluyrityksille tarkoitetut keskitetyt asiointipisteet tarjoavat tietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan harjoittamisesta sekä niihin liittyvistä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyistä. Palveludirektiivin mukaan yritystoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvät lupamenettelyt tulisi voida hoitaa sähköisesti koko EU:n alueella.

Keskitetyt asiointipisteet ovat verkkopalveluita, jotka toimivat kaikissa jäsenvaltioissa. Suomessa keskitettynä asiointipisteenä toimii Suomi.fi  Yritykselle -osio.

Lisätietoja: Isabella Paju ja Niina Etelävuori