Tegevusjuhised ettevõtetele koroonaepideemia olukorras

Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa viron kielellä

11.12.2020

Koroonaepideemia avaldab äritegevusele suurt mõju. Valitsus püüab erinevate meetmete abil tagada, et ettevõtted suudaks oma tegevust kasumlikult jätkata ka pärast kriisi lõppu.

Koondame sellele lehele vajalikku teavet ning selgitame, kelle poole ettevõtted saaks pöörduda abi saamiseks.

Yritys-Suomi nõuandeteenus Majandusabi (Talousapu) annab nõu makseraskustesse sattunud ettevõtetele ning esitab juhiseid, kuidas toimida koroonakriisist äritegevusele tekkiva mõju olukorras. Majandusabi nõustamisteenuse üleriigiline telefon on 029 502 4880 ja see on avatud tööpäeviti kl 09.00–16.00. Lisateave lehel Suomi.fi.

Ettevõtete nõustamine

Suomen Yrittäjät (Soome Ettevõtjad)

TE-büroode teenused muudatuste olukorras

Keskkaubanduskoda

Yrityskummit

Uusettevõtluskeskuste ja arendusorganisatsioonide ärinõustajad

Kulutoetus

Kulutoetuse eesmärk on aidata ettevõtetel koroonakriisi tekitatud raske olukorraga hakkama saada. Toetus tähendab hüvitist ettevõtte püsikulude ja palgakulude eest, kuid selle alusel ei kompenseerita käibe vähenemist. Toetus on suunatud ettevõtetele, kelle käive on koroonaepideemia tõttu langenud vähemalt 30 protsenti.

Toetuse taotlustega tegeleb riigikassa. Riigikassa eesmärk on avada taotluste esitamisvoor ettevõtetele 21.12.2020 ning taotluste esitamise aeg kestaks kuni veebruari lõpuni. Täpsema ajagraafiku teatab riigikassa.

Ettevõtetel on koroonapandeemia tõttu vähenenud käibe tõttu raskusi äritegevusega seotud püsikulude ja palgakulude tasumisega. Kulutoetus on mõeldud ettevõtetele, mille käive on pandeemia tõttu ajavahemikus juuni-oktoober 2020 võrreldes sama perioodiga aastal 2019 vähenenud vähemalt 30 protsenti. Kui ettevõte on asutatud 01.05.2019 või pärast seda, on võrdlusperiood 01.01.–28.02.2020.

Lisaks ettevõtte enda käibe vähenemisele hinnatakse ka kogu tegevusala käibe langust. Kui tegevusala käive on langenud vähemalt 10 protsenti, loetakse, et tegevusala on koroonapandeemia tõttu kannatanud ja ettevõte võib kulutoetust taotleda ilma lisapõhjendusi esitamata. Kogu tegevusala olukorra vaatlemine aitab suunata toetust koroona tõttu enim kannatanud ettevõtetele ning kiirendada ettevõtte avalduse menetlemist riigikassas.

Toetuse alla kuuluvate tegevusalade nimekiri määratakse hiljem eraldi määruse alusel, mis on valitsusel kavas välja anda 18.12.2020. Tegevusalad määratakse maksuametilt saadavate 2019. ja 2020. aasta juuni–oktoobri andmete alusel.

Ettevõte võib siiski toetust taotleda ka juhul, kui tegevusala käive ei ole perioodil juuni–oktoober 2020 10 protsenti vähenenud ja tegevusala ei ole seetõttu valitsuse määruse lisas nimetatud. Sellisel juhul peab ettevõte taotluses esitama mõjuvaid põhjusi, miks ettevõtte käive koroonapandeemia tõttu kannatanud on.

Kulutoetuse alla kuuluvad ka äritegevust omavad sihtasutused ja ühendused. Toetust ei saa anda põllumajandusliku algtootmise, kalamajanduse ja vesiviljeluse ettevõtetele.

Töö- ja ettevõtlusministeeriumi teadaanne: Kulutoetuse seaduse muudatused jõustuvad peatselt – koroona tõttu kannatanud ettevõtete taotlusvoor käivitub juba enne jõule
Riigikassa: Kulutoetuse teine taotlusvoor

Laenud ja käendused

Võtke ühendust panga või finantseerijaga

Kui teie ettevõte satub majanduslikke raskustesse, tuleks püüda olukorda analüüsida ning võtta esmajärjekorras ühendust panga või teiste ettevõtte finantseerijatega.

Pangad on andnud teada valmisolekust võimaldada maksepuhkust ning muuta maksegraafikuid koroonapandeemiast tingitud erandliku olukorra tõttu. Riik toetab oma tegevusega pankade võimet ettevõtteid finantseerida.

Finnvera pakub käendust ja maksepuhkust

Finnvera esmane tegevusvorm on käendustooted, mis tähendab, et pangad finantseerivad ettevõtteid ja Finnvera annab neile käenduse. Finnvera finantseerimismudeli alla kuuluvad kõik äriühingud, abi ei saa mittetulundusühendused.

Kui ettevõttel on Finnverast võetud laen, annab Finnvera sellele paindlikku maksepuhkust vastavalt kliendi vajadustele.

Finnvera annab käendusi ka uutele laenudele. Sellisel juhul tuleks esmalt ühendust võtta oma pangaga. Pank taotleb laenule teie ettevõtte nimel käenduse. Finnvera võib anda pangalaenule käenduse kuni 80% ulatuses, kui ettevõte on kantud äriregistrisse. Finnvera käendust ei saa anda nn kergettevõtjatele ja vabakutselistele ning teistele, kes töötavad otse maksukaardi alusel.

Finnvera käenduse eest nõutakse tasu ja see ei ole otsene toetus. Finnvera katab saadavate maksetega enda osa käenduste osas saadavast kahjumist. Käendus kuni miljoni euroni antakse üldjuhul ilma tagatiseta. Hinda mõjutavad näiteks klientettevõtte majandusaasta aruannetel põhinev riskiklass ja laenuperiood. Hinnamääramisel tuleb arvestada ELi ja riigiabi reegleid. Finnvera ei või konkureerida pankadega finantseeringu hinna osas.

Lisateave Finnvera veebilehel

Võimalik taotleda Business Finlandi TKI-laenu

Business Finland on võtnud kasutusele uue teadus-, arendus- ja innovatsioonilaenu (TKI-laen). Tegevusala piiranguid selle laenu puhul ei ole ning seda saavad taotleda igas suuruses aktsiaseltsid (oy, oyj).

Laen on mõeldud kõigile Soomes tegutsevatele koroonapandeemiast tingitud äritegevuse probleemide käes kannatavatele, suuremat hulka tööjõudu kasutavatele ettevõtetele. Laenu eesmärk on ühest küljest aidata ettevõtetel hoida koroonakriisi olukorras töötajaid ning teisest küljest innustada ettevõtteid otsima võimalusi uute töökohtade pakkumiseks Soomes pärast koroonakriisi lõppu.

Lisateave Business Finlandi veebilehel

Kapitalirahastus

Taotlege Tesi stabiilsusrahastust

Riiklik kapitaliinvesteeringute ettevõte Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) käivitab finantseerimisprogrammi koroonaviiruse mõju tõttu ajutistesse raskustesse sattunud keskmise suurusega ettevõtete tegevuse jätkumise tagamiseks. Tesi rahastab oma programmi alusel keskmise suurusega ettevõtteid, kellel on Soomes oluline mõju tööhõivele ja suur käive. Käive vähemalt 10 miljonit eurot, töötajate arv üle 50, äritegevus on enne kriisi olnud kasumlik ja kasumliku tegevuse eeldused on ka tuleviku suhtes olemas. Investeeringud on suurusjärgus 1–10 miljonit eurot. Programmi alla kuuluvad aktsiaseltsid (oy) ja avalikud aktsiaseltsid (oyj).

Eesmärk on, et toimivad ettevõtted ei peaks erandliku ja ettevõtte äritegevusest sõltumatu kriisi tõttu pankrotti minema. Stabiilsusprogrammist investeeritakse ettevõtetesse, millel on eeldusi viirusest tulenevate majanduslike probleemidega lisarahastuse abil hakkama saada. Programm täiendab varem avaldatud Tesi jätkurahastust ning tõhustab Tesi tegevust ettevõtete maksevõimeprobleemide lahendamisel.

Ajutise programmi kaudu tehtud investeeringud pakuvad kiirendatud ajagraafikuga abi ettevõtete maksevõime kriisile. 

Lisateave ja taotlemine Tesi veebilehel

Võimalus osaleda Tesi sildrahastusprogrammis Venture Bridge

Tesi investeerib Venture Bridge'i programmi kaudu rahvusvahelist kasvu taotlevatesse tehnoloogiaettevõtetesse, mis on juba varem läbinud algfinantseerimise ringi venture capitali investoritega ning pidanud koroonakriisi tõttu järgmise rahastusringi edasi lükkama. Investeeringud tehakse koos ja samadel tingimustel venture capitali investoritega. Investeeringud vormistatakse obligatsioonilaenuna, mis konverteeritakse järgmise rahastusringi käigus ettevõtte aktsiateks. See võimaldab investeeringud kiirema ajagraafikuga aktsiainvesteeringuteks muuta. Tesi investeeringud antud programmis on suurusjärgus 0,25–2 miljonit eurot ning sellele lisaks investeerivad erainvestorid ettevõttesse vähemalt sama palju kapitali.

Venture Bridge -programm täiendab koroonaolukorras Tesi otsest venture capitali investeerimistegevust, ja selle kaudu laieneb Tesi investeerimisfookus ajutiselt tavapärasest varasemale faasile. Lisaks Venture Bridge programmile suurendab Tesi investeeringute mahtu ka suuremates hilisema faasi venture capitali rahastusvoorudes, kasutades muuhulgas Euroopa Investeerimispanga ja Tesi ühist investeerimisprogrammi ESIR.

Lisateave ja taotluste esitamine Tesi veebilehel

Ettevõtja võimalus töötuskaitsele

Ettevõtjad võivad saada ajutiselt tööturutoetust koroonaviiruse epideemiast tingitud äkilise ja ootamatu nõudluse vähenemise tõttu. Toetus puudutab kõiki ettevõtjaid sõltumata ettevõtlusvormist.

Tööturutoetust makstakse ajavahemikus 16.3.2020–31.12.2020 ajutise, COVID-19-pandeemiaga seotud erandi alusel. Pärast seda eeldab töötuskaitse saamine, et isik vastab tavapärastele töötuskindlustuse saamist puudutavatele eeldustele. Tavapäraselt näiteks ainult põhitööks oleva ettevõtlustegevuse töömahu või tulude vähenemine töötuskindlustusele õigust ei anna.

Küsimusi ja vastuseid ettevõtjate õiguse kohta töötuskaitsele

Tegevusalapõhised toetused

Maapiirkonna ettevõtete ja põllumajanduse ajutine toetus koroonapandeemiast tingitud majandusraskuste ületamiseks

Maapiirkonna ettevõtete ja põllumajanduse ajutine toetus aitab ettevõtteid, mille majanduslik olukord on halvenenud koroonaviiruse pandeemiast tingitud turu- ja tootmisprobleemide tõttu. Toetuse eesmärk on lihtsustada ettevõtete kohanemist Covid-19 tekitatud erandliku olukorraga ning jätkata tegevust kasumlikult ja hoidma töökohti.

Lisateave ja taotlemine Toiduameti veebilehel

Muud leevendavad meetmed ettevõtetele

Ettevõtete maksuprobleemide leevendamine

Koroonapandeemiast tingitud olukord võib tekitada ettevõtjatele, ettevõtetele ja raamatupidajatele raskusi maksude deklareerimisel. Ettevõtte maksudeklaratsiooni esitamiseks võib taotleda maksuametist lisaaega näiteks haigestumise puhul. Ka käibedeklaratsiooni hilinemistasu võidakse mõjuva põhjuse korral sissenõudmata jätta.

Kui ettevõttel on makseraskusi, saab maksude tasumiseks taotleda maksegraafiku uute lihtsustatud tingimustel. Pidage meeles, et maksuameti OmaVero teenuses saab taotleda ka avansiliste maksude muutmist, kui ettevõtte majandustulemused jäävad prognoositust kehvemaks.

Lisateave maksuameti veebilehel

Tööpensioni maksete ja sundpuhkusele saatmise leevendused

Tööandjal on olnud alates 1.4.2020 õigus saata sundpuhkusele tähtajalise töölepinguga töötajad samadel eeldustel nagu töötajad, kellel on tähtajatult kehtiv tööleping. Muudatus kehtib kuni 31.12.2020.

Küsimusi ja vastuseid koroonapandeemia ja tööelu kohta

Tööpensioni väljamakseid saab edasi lükata kolme kuu võrra. Tööandja tööpensioni makseid vähendatakse 2020. aastal ajutiselt 2,6 protsenti. Maksete vähendamine kehtib perioodil 01.05–31.12.2020. Lisateavet saab oma tööpensioni ettevõttest.

Mida peaks ettevõtja tegema, kui koroonapandeemiast tingitud olukord raskusi tekitab?

Ettevõte peaks esmajärjekorras võtma ühendust panga või teiste ettevõtte finantseerijatega. Pangad on andnud teada valmisolekust võimaldada maksepuhkust ning muuta maksegraafikuid koroonapandeemiast tingitud erandliku olukorra tõttu. Riik toetab oma tegevusega pankade võimet ettevõtteid finantseerida. Finnvera käendab pankade poolt ettevõtetele antavaid laene. Ettevõtted võivad taotleda toetust ka riigilt.

Lisateave: Tegevusjuhised ettevõtetele koroonapandeemia olukorras

Lisateave ja klienditeenindus

Majandusabi (Talousapu) nõutamisteenus

Majandusabi nõustamisteenus pakub abi majandus- ja makseraskustesse sattunud ettevõtetele tööpäeviti kl 9–16 telefonil 0295 024 880.

Kuidas Finnvera aitab ettevõtteid koroonaviirusest tingitud finantseerimisraskustes?

Finnvera esmane tegevusvorm on käendustooted, mis tähendab, et pangad finantseerivad ettevõtteid ja Finnvera annab neile käenduse. Finnvera annab ka laene.

Valitsus annab Finnvera kaudu ettevõtetele 10 miljardi euro suuruse lisarahastuse, tõstes Finnvera Soomes tehtavate finantseerimiste maksimummäära. Lisaks tõstetakse riigi poolt Finnverale makstava laenu- ja käenduskahjumite hüvitisosa 50 protsendilt 80 protsendini, mis võimaldab võtta ebakindlas olukorras vajalikke riske.

Finnvera laiendab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete käenduse ja uute ettevõtete käenduse kasutusvõimalusi nii, et neid saab kasutada ka koroonapandeemiast tingitud raske olukorra finantseerimiseks. Alla miljoni euro suurusi käendusotsuseid pankade väljastatavatele laenudele saab teha kiiresti. See mõjutab arvuliselt väga suurt hulka laenuotsuseid ning kiirendab suure hulga ettevõtete laenuotsuste saamist. Miljonist eurost suuremate käendusotsuste menetlemine nõuab Finnvera tehtavat hinnangut ja see võtab seetõttu kauem aega. 

Juba väljastatud finantseeringutega seotud võimalike muutuste taotlemisel soovitatakse ettevõtetel pöörduda ennekõike pankade poole, Finnvera saab käendada ka muudatusi.

Lisateave Finnvera veebilehel

Lisateave ja klienditeenindus

Finnvera finantsnõustamine

Finnvera toetab eriolukorras VK-ettevõtete käibevahendite soetamist. Finantsnõustamine toimub telefonil 029 460 2580 ja chati kaudu.

Kuidas Business Finland ettevõtteid koroonaviirusest tingitud finantseerimisraskustes aitab?

Business Finland on võtnud kasutusele uue teadus-, arendus- ja innovatsioonilaenu (TKI-laen). Tegevusala piiranguid selle laenu puhul ei ole ning seda saavad taotleda igas suuruses aktsiaseltsid (oy, oyj).

Laen on mõeldud kõigile Soomes tegutsevatele koroonapandeemiast tingitud äritegevuse probleemide käes kannatavatele, suuremat hulka tööjõudu kasutavatele ettevõtetele. Laenu eesmärk on ühest küljest aidata ettevõtetel hoida koroonakriisi olukorras töötajaid ning teisest küljest innustada ettevõtteid otsima võimalusi uute töökohtade pakkumiseks Soomes pärast koroonakriisi lõppu.

Lisateave Business Finlandi veebilehel

Lisateave ja klienditeenindus

Business Finlandi finantsteenused koroonaolukorras

Business Finlandi arengufinantseerimise nõustamine numbril 029 469 5800 tööpäeviti kl 9–15. E-post: [email protected]

Kuidas riiklik kapitaliinvesteeringute ettevõte Tesi ettevõtteid koroonaviirusest tingitud finantseerimisraskustes aitab?

Tesi stabiilsusrahastus

Riiklik kapitaliinvesteeringute ettevõte Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) käivitab finantseerimisprogrammi koroonaviiruse mõju tõttu ajutistesse raskustesse sattunud keskmise suurusega ettevõtete tegevuse jätkumise tagamiseks. Tesi rahastab oma programmi alusel keskmise suurusega ettevõtteid, kellel on Soomes oluline mõju tööhõivele ja suur käive (käive vähemalt 10 miljonit eurot, töötajate arv üle 50, äritegevus on enne kriisi olnud kasumlik ja kasumliku tegevuse eeldused on ka tuleviku suhtes olemas). Investeeringud on suurusjärgus 1–10 miljonit eurot. Programmi alla kuuluvad aktsiaseltsid (oy) ja avalikud aktsiaseltsid (oyj).

Eesmärk on, et toimivad ettevõtted ei peaks erandliku ja ettevõtte äritegevusest sõltumatu kriisi tõttu pankrotti minema. Stabiilsusprogrammist investeeritakse ettevõtetesse, millel on eeldusi viirusest tulenevate majanduslike probleemidega lisarahastuse abil hakkama saada. Programm täiendab varem avaldatud Tesi jätkurahastust ning tõhustab Tesi tegevust ettevõtete maksevõimega seotud probleemide lahendamisel.

Ajutise programmi kaudu tehtud investeeringud pakuvad kiirendatud ajagraafikuga abi ettevõtete maksevõime kriisile. 

Lisateave ja taotlemine Tesi veebilehel

Tesi sildrahastusprogramm Venture Bridge

Tesi investeerib Venture Bridge'i programmi kaudu rahvusvahelist kasvu taotlevatesse tehnoloogiaettevõtetesse, mis on juba varem läbinud algfinantseerimise ringi venture capitali investoritega ning pidanud koroonakriisi tõttu järgmise rahastusringi edasi lükkama. Investeeringud tehakse koos ja samadel tingimustel venture capitali investoritega. Investeeringud vormistatakse obligatsioonilaenuna, mis konverteeritakse järgmise rahastusringi käigus ettevõtte aktsiateks. See võimaldab investeeringud kiirema ajagraafikuga aktsiainvesteeringuteks muuta. Tesi investeeringud antud programmis on suurusjärgus 0,25–2 miljonit eurot ning sellele lisaks investeerivad erainvestorid ettevõttesse vähemalt sama palju kapitali.

Venture Bridge -programm täiendab koroonaolukorras Tesi otsest venture capitali investeerimistegevust, ja selle kaudu laieneb Tesi investeerimisfookus ajutiselt tavapärasest varasemale faasile. Lisaks Venture Bridge programmile suurendab Tesi investeeringute mahtu ka suuremates hilisema faasi venture capitali rahastusvoorudes, kasutades muuhulgas Euroopa Investeerimispanga ja Tesi ühist investeerimisprogrammi ESIR.

Lisateave ja taotlemine Tesi veebilehel

Kuidas toetatakse üksikettevõtjaid ja freelancereid?

Ettevõtjad võivad saada ajutiselt tööturutoetust koroonaviiruse epideemiast tingitud äkilise ja ootamatu nõudluse vähenemise tõttu. Toetus puudutab kõiki ettevõtjaid sõltumata ettevõtlusvormist. Tööturutoetust makstakse ajavahemikus 16.03.2020–31.12.2020.

Küsimusi ja vastuseid ettevõtjate õiguse kohta töötuskaitsele

Muud toetusvõimalused Tegevusjuhised ettevõtetele koroonapandeemia olukorras

Kust saavad ettevõtted nõu küsida?

Yritys-Suomi Majandusabi (Talousapu) nõustamisteenus pakub abi makseraskustesse sattunud ettevõtetele. Nõustamisteenuse üleriiklik telefoninumber on +358 2950 24880, avatud tööpäeviti kl 9.00–16.00.

Lisaks nõustavad ettevõtteid näiteks

Suomen Yrittäjät (Soome Ettevõtjad)

TE-bürood

Keskkaubanduskoda

Yrityskummit

Uusettevõtluskeskuste ja arendusorganisatsioonide ärinõustajad