Innovointiin kannustavat toimintatavat auttavat yrityksiä uudistumaan

Suomalaisia yrityksiä kannustetaan uudistumaan työelämää kehittämällä. Keskeistä on työpaikan tarpeista lähtevä toimintatapojen muutos niin, että tuottavuus ja työn mielekkyys lisääntyvät.  

Innovointiin kannustavat toimintatavat ovat tärkeitä yritysten uudistumisen kannalta. Työntekijälähtöisen innovoinnin hyödyntämisessä järjestelmät, prosessit ja käytännöt, jotka tukevat työntekijöiden aiempaa laajempaa osallistumista yritysten innovaatiotoimintaan, ovat keskeisiä. Parhaat innovaatiot johtavat uusiin tuotteisiin, palveluihin ja toimintatapoihin.  

Yritysten pitkän aikavälin kilpailukyky perustuu yhä voimakkaammin siihen, minkälaista tietoa ja osaamista niillä on hallussaan. Investoinnit aineettomaan pääomaan ovat tuottavuuden ja talouskasvun keskeisiä lähteitä. Tällöin huomio kohdistuu esimerkiksi organisaatiorakenteisiin, arvoihin, työkulttuuriin ja ilmapiiriin sekä liiketoimintamalleihin ja verkostoihin.

Hyvä johtaminen lisää tuottavuutta

Yrityksissä merkittävä tieto ja osaaminen linkittyvät ihmisiin; henkilöstön osaamiseen ja motivaatioon sekä organisaation sisäisissä suhteissa vallitsevaan luottamukseen.  Monipuoliseen ihmiskäsitykseen perustuva johtaminen tuottaa kestävää kilpailuetua ja korkeaa tuottavuutta. Tällöin henkilöstö nähdään lisäarvoa tuottavana tekijänä ja ihmisten aloitteellisuus, luovuus ja sitoutuminen voimavaroina.

Digitalisaatio haastaa organisaatioiden rakenteita ja toimintatapoja. Tietovaltaisessa taloudessa työn organisointi ajan ja paikan suhteen muuttuu ja digitointi lisää merkittävällä tavalla asioiden ja ilmiöiden välistä yhdisteltävyyttä luoden edellytyksiä uudenlaiselle liiketoiminnalle.   

Liiketoiminnan,  organisaation ja johtamisen kehittämiseen voi hakea rahoitusta Business Finlandin kautta.  

Lisätietoja:

Tiina Hanhike