Työnantajan on annettava tietoja ennen neuvotteluja

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista tai lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava asianomaisten työntekijöiden edustajille kirjallisesti käytettävissään olevat tiedot:

  1. aiottujen toimenpiteiden perusteista
  2. alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä
  3. selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät sekä
  4. arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset pannaan toimeen.

Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot liitetään neuvotteluesitykseen. Työnantajan neuvotteluesityksen jälkeen saamat tiedot voidaan antaa viimeistään yhteistoimintaneuvottelut käynnistävässä neuvottelussa.

Jos työnantaja harkitsee alle kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista tai vähintään kymmenen työntekijän lomauttamista 90 päivää lyhyemmäksi ajaksi, työnantaja voi toimittaa tiedot asianomaisille työntekijöille tai heidän edustajilleen myös suullisesti. Työntekijän tai henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä työnantajan on annettava tiedot kirjallisesti.

Neuvottelujen alkamisesta on ilmoitettava työvoimaviranomaisille

Neuvotteluesitys tai sen tiedot on toimitettava kirjallisesti myös työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa.