Neuvottelujen jälkeen työnantajan on annettava selvitys harkittavista päätöksistä

Neuvottelujen jälkeen työnantajan on annettava henkilöstöryhmien edustajille selvitys harkittavista päätöksistä. Selvitys on annettava kohtuullisessa ajassa. 

Selvityksestä tulee käydä ilmi, neuvotelluista asioista riippuen, ainakin 

  • irtisanottavien, lomautettavien ja osa-aikaistettavien määrät henkilöstöryhmittäin 
  • lomautusten kestoajat sekä 
  • minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo panna toimeen päätöksensä.

Henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä työnantajan on esitettävä selvitys asianomaiseen henkilöstöryhmään kuuluville työntekijöille yhteisesti heitä koskevilta osiltaan.