Työnvälityksen kärkihankkeen ostopalvelupilotit

Työnvälityksen kärkihankkeen ostopalvelupilotit toteutettiin vuosina 2016 – 2017. 

Ostopalvelupilotit ovat kokeiluja, joissa palveluja hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta (ml. henkilöstöpalveluyritykset).  Palveluntuottajien valinnassa käytetään julkisten hankintojen menettelyjä.  Tilaaja maksaa tuloksista sovittujen palkkiokriteereiden mukaisesti. Tarkoituksena on, että palveluntuottaja hyödyntää erilaisia innovatiivisia toimintamalleja tavoitteena olevien tulosten saavuttamiseksi.

Maakuntauudistuksen yhteydessä toteutetaan laaja kasvupalvelu -uudistus, jossa nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään kasvupalveluksi ja palvelutuotantoa avataan kilpailulle. Pilottien kokemuksia voidaan hyödyntää kasvupalveluiden järjestäjä-tuottaja-mallien jatkokehittämisessä, uuden palveluliiketoiminnan kehittämisessä sekä laajempien kokeilujen valmistelussa. 

Vuoden 2017 lopussa päättyneissä piloteissa oli useita erilaisia malleja ja kohderyhmävalintoja. Seitsemässä työnvälityksen ostopalvelupilotissa asiakkaiden työttömyyden kesto oli 3-6 kuukautta. Osa piloteista suunnattiin kysyntäaloille (mm. rakennus, palvelut, teknologia, ICT, kausityö).  Työnhaun tukeen liittyvistä piloteista kahdessa valmennettiin yrittäjyyteen. Mukaan oli lisäksi Uudenmaan ProStart –malli. Yritysten yhteistyömalleja pilotoitiin kolmessa hankkeessa. 

Pilottien toteutumista ja kehittämistä tuki työ- ja elinkeinoministeriön tilaama toiminta- ja arviointitutkimus. Arviointi tuotti useita suosituksia, joista keskeisin oli, että uusien pilottien tulee olla asiakasmääriltään selvästi nykyistä laajempia. Uuden kasvupalvelun valmistelussa tarvitaan kokemuksia kokonaisten asiakasprosessien hankinnasta. Yrityspalvelupiloteissa ostopalvelun tulisi perustua selkeään tarpeeseen ja tavoitteenasetteluun.

Uusi työnvälityksen ostopalvelupilotti on suunnattu työnhakijoille, joiden työttömyys on pitkittynyt tai sen ennustetaan pitkittyvän.  Taidot käyttöön –pilotti käynnistyi vuoden 2017 lopussa ja se päättyy 31.12.2018. Pilotissa on kaksi toimintamallia:

  • Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaa TE-toimistoissa palvelu kohdennetaan työttömille, joiden työttömyys jatkunut vähintään 12 kuukautta tai riski työttömyyden pitkittymisestä on arvioitu profilointityökalua käyttäen. Ostopalvelua käytetään työkokeilun yhteydessä. Työkokeilu on järjestetty tarkoituksena työmarkkinoille paluun tukeminen. Palvelussa etsitään työ- ja koulutusmahdollisuuksia sekä ohjataan yrittäjyyteen.
  • Uudenmaan ja Pirkanmaan TE-toimistoissa kohderyhmänä ovat vähintään 12 kuukautta työttömänä olleet työnvälitys ja yrityspalvelut -palvelulinjan asiakkaat.  

Arvioinnin tulokset ja lisätietoa päättyneistä piloteista:

Lisätietoja: Elisabet Heinonen, Taidot käyttöön –pilotti: Päivi Haavisto-Vuori