Työperusteinen maahanmuutto edistää työmarkkinoiden toimintaa

Osaavan työvoiman maahanmuutto täyttää työmarkkinoiden pullonkauloja. Työnantajilla on vapaa mahdollisuus rekrytoida työvoimaa EU- ja ETA-alueelta sekä erityisosaajia myös muualta maailmasta. Hallitus edistää osaavan työvoiman maahanmuuttoa. TE-palvelujen kansainvälinen työnvälitys tukee rekrytointeja ulkomailta. Kansainvälisiä rekrytointipalveluja ovat muun muassa Eures-työnvälitysverkosto ja Eures-neuvojien palvelut.

TE-toimistojen työlupapalvelut

Muiden kuin erityisosaajien rekrytointi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta edellyttää yleensä työntekijän oleskelulupaa. Ensimmäisen luvan myöntää Maahanmuuttovirasto ja jatkoluvan poliisi. Ennen lupapäätöstä TE-toimistojen työlupapalvelut antavat osapäätöksen, jossa arvioidaan:

  • onko avoinna olevaan tehtävään saatavissa työvoimaa työmarkkinoilta,
  • ovatko työehdot lain ja työehtosopimusten mukaiset,
  • onko työntekijän toimeentulo turvattu maassa oleskelun aikana ja
  • onko työnantajalla kyky ja halu suoriutua työnantajavelvoitteestaan.

Erityisosaajien oleskelulupa

Erityisosaajalle, joka rekrytoidaan EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta, myönnetään muu oleskelulupa työntekoa varten. Luvan myöntämisen edellytyksenä on yleensä korkeakoulututkinto, tarvittava erityisosaaminen ja erityisosaajan tehtäviä vastaava palkkataso. Ensimmäisen luvan myöntää Maahanmuuttovirasto ja jatkoluvan poliisi. TE-palvelut eivät osallistu lupaharkintaan.

Viisumin ja viisumivapauden nojalla tehtävät työt

Ulkomaalaislaissa on lueteltu tehtävät, joita voi tehdä enintään kolmen kuukauden ajan viisumin nojalla. Viisumivapaiden maiden kansalaiset voivat tehdä näitä töitä ilman viisumia. Yleensä on kyse marjojen, hedelmien tai vihannesten poiminnasta tai korjuusta.

Lisätietoja: Olli Sorainen