Työsuhteen päättäminen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy työnantajan tai työntekijän irtisanomisen perusteella irtisanomisajan jälkeen tai tietyissä tilanteissa välittömästi työsopimuksen purkamisen seurauksena.

Irtisanominen

Irtisanomisajan pituus riippuu työsuhteen kestosta. Pisin työnantajan noudatettava irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja lyhyin 14 päivää. Vastaavasti työntekijän irtisanoessa työsopimuksen irtisanomisaika on joko 14 päivää tai kuukausi. 

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen ainoastaan asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanomisen perusteena voivat olla sekä työntekijästä johtuvat syyt että taloudellisista, tuotannollisista ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt. Työntekijän ei tarvitse esittää työsopimuksen irtisanomiselle mitään erityistä perustetta.

Jos työntekijä on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvia velvoitteita, häntä ei saa irtisanoa, ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.

Purkaminen

Työsopimuksen saa purkaa vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena pidetään toisen sopijapuolen velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että toiselta sopijapuolelta ei voida edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Kun työsuhde puretaan, se päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Jos työntekijä tai työnantaja on ollut poissa työstä tai työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana pätevää syytä poissaololleen, vastapuoli saa pitää työsopimusta purkaantuneena.

Katso myös

työntekijän suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa.

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Tarja Kröger, Nico Steiner