Uusista tulijoista pysyviksi kuntalaisiksi

Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden pysyvä asettuminen kuntaan merkitsee usein kunnan työikäisen väestön määrän kasvamista ja elinkeinoelämän mahdollisuuksien laajentumista. Maahanmuuttajien pysyvää kuntaan asettumista tukevat

  • laadukkaat kotouttamispalvelut,
  • mahdollisuus opiskeluun tai
  • työelämään siirtymiseen sekä
  • aito kokemus kunnan yhteisöihin kuulumisesta.

Kuntien kannattaa ottaa käyttöön muissa kunnissa hyviksi todettuja, pysyvää kuntaan asettumista tukevia toimintamalleja.

Maahanmuuttajien pysyvää kuntaan jäämistä tukee asenne, jonka mukana kaikki kuntaan saapuvat otetaan kuntalaisiksi: kansainvälistä suojelua saavat henkilöt tarvitsevat jatkaakseen elämäänsä turvallisen ympäristön ja mukaan ottavan yhteisön, aivan kuten kaikki Suomessa asuvat.

Panostaminen kaikkien kuntalaisten yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen on myös panostus kunnan tulevaisuuteen ja kuntalaisten, mukaan lukien kansainvälistä suojelua saavien, hyvinvointiin.

 

 

Maahanmuutto elävöittää kuntia pitkällä aikavälillä

Maahanmuuttajien, mukaan lukien kansainvälistä suojelua saavien, vastaanottaminen ja kotouttaminen edellyttää kunnalta kotouttamispalvelujen järjestämistä, osaamisen lisäämistä ja taloudellista panostusta. Uusien kuntalaisten ottaminen osaksi kuntaa ja sen toimintaa tuo myös monia hyötyjä.

Kotouttaminen maksaa itsensä takaisin esimerkiksi kunnan väestömäärän kasvuna ja huoltosuhteen parantumisena, kun tulijat kotoutuvat ja työllistyvät. Lisäksi maahanmuuttajat usein elävöittävät ja monipuolistavat kunnan elinkeinoelämää sekä tuovat mukanaan uusia innovaatioita ja kansainvälistä näkökulmaa. Kansainvälistä suojelua saavien joukossa on samaa osaamispotentiaalia kuin muilla perusteilla Suomeen saapuneissa.

Vastaanottamalla kansainvälistä suojelua saavia kunta tukee osaltaan ihmisoikeuksien toteutumista sekä moninaista ja avointa yhteiskuntaa. Kansainvälistä suojelua saavien aktivoituminen kunnan toimintaan ja heidän jäämisensä kuntaan riippuu paikallisen yhteisön ja toimijoiden yhteistyöstä.

Voit tutustua kuntien omiin kokemuksiin pakolaisten vastaanotosta sekä kotouttamisesta tämän tietopaketin haastatteluosuuksien kautta.

Lisätietoa saat myös kotouttaminen.fi-sivustolta Pakolaisten vastaanotto -osiosta.

 

Voit myös tutustua tietopakettiin PDF-muodossa ja tulostaa sen kotouttaminen.fi-sivustolta.