Uusiutuvan energian syöttötariffi

 

Uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmät

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetussa laissa (1396/2010) säädetään syöttötariffijärjestelmästä sekä tarjouskilpailuun perustuvasta preemiojärjestelmästä, joiden tarkoituksena on edistää sähkön tuottamista uusiutuvilla energialähteillä ja näiden energialähteiden kilpailukykyä sekä monipuolistaa sähkön tuotantoa ja parantaa omavaraisuutta sähkön tuotannossa.

Syöttötariffijärjestelmä

Syöttötariffijärjestelmällä tuetaan tuulivoimaan, biokaasuun, puupolttoaineeseen ja metsähakkeeseen perustuvaa sähkön tuotantoa.

Syöttötariffijärjestelmä on sulkeutunut uusien tuulivoimaloiden osalta 1.11.2017 ja biokaasu- ja puupolttoainevoimaloiden osalta 1.1.2019. Metsähakevoimaloita voidaan hyväksyä syöttötariffijärjestelmään 1.2.2021 asti tukiohjelman notifikaation mukaisesti.

Syöttötariffijärjestelmässä sähkön tuottajalle, jonka voimalaitos on hyväksytty järjestelmään, maksetaan syöttötariffia enintään kahdentoista vuoden ajan. Tuulella, biokaasulla ja puupolttoaineella tuotetun sähkön syöttötariffi on tavoitehinnan (83,50 euroa/MWh) ja kolmen kuukauden sähkön markkinahinnan erotus, sekä mahdollinen lämpöpreemio biokaasu- ja puupolttoainevoimalaitoksille. Metsähakkeella tuotetulle sähkölle maksetaan muuttuvaa tuotantotukea, jonka määrä on riippuvainen päästöoikeuden markkinahinnan keskiarvosta ja turpeen verosta.

Preemiojärjestelmä

Energiavirasto järjesti teknologianeutraalin tarjouskilpailun vuoden 2018 lopussa ja ratkaisu annettiin maaliskuussa 2019. Seitsemän tuulivoimahanketta, joiden vuosituotanto on yhteensä 1,36 TWh, hyväksyttiin järjestelmään. Järjestelmään hyväksyttyjen hankkeiden tuli asettaa rakentamisvakuus ja voimalaitokset on rakennettava määräajassa.

Preemiojärjestelmään hyväksytyille hankkeille maksetaan preemion mukaista tukea kahdentoista vuoden ajan. Preemion mukainen tuki lasketaan tariffijakson aikana tuotetun sähkön määrän, hyväksymispäätöksen mukaisen preemion ja sähkön viitehinnan 30 euroa megawattitunnilta mukaan. Mikäli järjestelmään hyväksytyn voimalaitoksen sähkön tuotanto alittaa tarjotun vuosituotannon määrän tukijaksolla, on sähkön tuottaja velvollinen alituotantokorvauksen maksamiseen.

Energiavirasto hoitaa sekä syöttötariffijärjestelmään että preemiojärjestelmään liittyvät viranomaistehtävät.

Lisätietoja: 

Pekka Grönlund ja Inkeri Lilleberg