Vähimmäispalkat

Vähimmäispalkat ja muut työsuhteessa sovellettavat vähimmäisehdot määräytyvät alakohtaisten työehtosopimusten mukaan. Työnantajaliittoon järjestäytynyt työnantaja on työehtosopimuslain nojalla velvollinen noudattamaan työehtosopimusta palveluksessaan oleviin työntekijöihin.

Valtakunnalliset ja soveltamisalallaan edustavana pidettävät työehtosopimukset vahvistetaan yleissitoviksi. Työnantajaliittoon järjestäytymätön työnantaja on velvollinen noudattamaan työsuhteen vähimmäisehtoina yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä teettäessään kyseisen työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia töitä.

Työnantaja ja työntekijä voivat aina sopia paremmista työsuhteen ehdoista kuin mitä työehtosopimuksessa on.

Jos työnantajan toimialalla ei ole solmittu työehtosopimuksia, työntekijä ja työnantaja voivat vapaasti sopia työntekijälle maksettavasta palkasta. Palkkaa koskeva sopimusehto ei kuitenkaan voi olla kohtuuton. Suomessa ei ole minimipalkkalakia. Myöskään työsopimuslaissa ei säädetä työntekijälle maksettavan palkan euromäärästä, mutta palkan on oltava tavanomainen ja kohtuullinen.

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto