Vaikuttavuusinvestoiminen

Vaikuttavuusinvestoimisessa on kyse yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisesta uudella tavalla. Keskeistä vaikuttavuusinvestoimisessa on se, että yksityinen pääoma ei tavoittele pelkästään taloudellista tuottoa vaan myös mitattavissa olevaa yhteiskunnallinen hyötyä. Yksityinen pääoma on siis osa ratkaisua.

Sijoittajan näkökulmasta kyse on vaikuttavuussijoittamisesta, jonka voidaan ajatella olevan vastuullisen sijoittamisen kehittyneempi muoto. Haitallisten sijoituskohteiden välttämisen sijaan vaikuttavuussijoittaja tavoittelee tietoisesti taloudellisen tuoton ohella etukäteen määriteltyä yhteiskunnallista hyötyä, jonka syntymistä myös mitataan.

Vaikuttavuussijoittamisen maailman markkina on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja on nykyisin noin 500 miljardia US dollaria. Markkinan voimakas kasvu näyttää jatkuvan edelleen.

Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen tärkein tehtävä on auttaa julkishallinnon toimijoita vaikutusten eli lopputuloksen hankinnassa.

Vaikutusten hankinta

Kun julkishallinnon organisaatio asettaa hankinnoissaan kohteeksi suoritteiden sijasta vaikutukset, jotka johtavat pitkän aikavälin hyödyn saavuttamiseen, mahdollistetaan uusien toimintatapojen hyödyntäminen ja taataan verovarojen tuloksellinen käyttö.

Koska vaikutusten hankinnassa palveluntuottajille maksetaan vasta haluttujen ja todennettujen vaikutusten syntymisen jälkeen, tarvitaan usein sijoittajien pääomaa. Vaikuttavuussijoittajat voivat suunnata pääomiaan toiminnan mahdollistamiseen ja osallistua näin riskin jakamiseen. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi tulosperusteista rahoitussopimusta eli SIB-mallia hyödyntäen.

SIB-malli eli tulosperusteinen rahoitussopimus

SIB-malli (Social Impact Bond) eli tulosperusteinen rahoitussopimus on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutustapa. Yksityisiltä sijoittajilta kerätyt varat käytetään julkisen sektorin organisaation määrittämän haasteen ratkaisuun. Hankkeelle asetetaan tarkat tulostavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Julkinen sektori maksaa vain etukäteen määritellyistä tuloksista. Sijoittajat kantavat taloudellisen riskin. Sijoitetun pääoman takaisinmaksu ja tuotto perustuvat tuloksellisen toiminnan julkiselle sektorille tuomaan taloudelliseen hyötyyn.

SIB-malli mahdollistaa ennakoivan ja ehkäisevän toiminnan, mikä puolestaan johtaa yhteiskunnallisen hyödyn saavuttamiseen pitkällä aikavälillä.   

Kuten kaikessa vaikuttavuusinvestoimisessa, myös SIB-mallissa sijoittajilla on keskeinen rooli. Sijoitusten taloudellisen tuoton on oltava tarkoituksenmukaisessa suhteessa taloudelliseen riskiin, jonka sijoittajat kantavat.