Valtionavustukset kasvuekosysteemien kehittämiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee hankkeita, joilla kehitetään ekosysteemistä toimintatapaa innovaatiopolitiikan ja sen välineiden uudistamiseksi tai vauhditetaan kansallisesti merkittävien kasvuekosysteemien syntymistä.
 
Hankkeilla pyritään:

  • uusien nousevien kasvualojen ja -ekosysteemien tunnistamiseen sekä ekosysteemialoitteiden valmisteluun ja esiselvityksiin
  • uudentyyppisten kumppanuusmallien sekä sektorirajat ylittävien kansallisten kasvustrategioiden, toimenpideohjelmien ja niissä tunnistettujen kasvuekosysteemien toimenpiteiden edistämiseen

Julkinen sektori ei voi johtaa ekosysteemejä, mutta sillä on tärkeä rooli sellaisen toimintaympäristön kehittymisessä, jossa syntyy ainutkertaisia innovaatio- ja kasvuekosysteemejä. Lisäksi yhteiset valinnat ja prioriteetit tarvitsevat tuekseen päätöksentekoa tukevaa tietoperustaa sekä jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän, tutkimuksen ja hallinnon välillä.     
 
Rahoitettavat kehittämismuodot ovat uudentyyppistä eri osapuolten yhteistyötä sekä erilaisia kehittämis- ja pilottihankkeita. Valtionavustukset myönnetään hakemuksesta erityisavustuksina ja niiden myöntäminen on harkinnanvaraista. Lähtökohtaisesti avustusta myönnetään 50 prosenttia hankkeen kustannuksista.
 
Arviointikriteereinä on tavoiteltavan, aitoja kasvuekosysteemejä kohti pyrkivän kehityksen ominaisuudet sekä toteutettavan hankkeen ominaisuudet.
 
Millaista toimintaa ei rahoiteta:

  • Jo vakiintunutta toimintaa (eli kyse ei ole toimintatuesta) 
  • Investointihankkeita (toimitilat, laboratoriolaitteet tms.), mutta kehittämistoiminnan kannalta välttämättömän käyttöomaisuuden kuten koneiden ja laitteiden hankinnat ovat tietyin ehdoin mahdollisia.
  • Taloudellista toimintaa
  • Yksittäisen yrityksen hankkeita
  • Pelkästään hankintoja (mutta avustettavat hankkeet voivat sisältää hankintoja)

Avustukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 32.20.42. Kasvuekosysteemien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäminen. Erillistä hakuaikaa ei ole, mutta kyse on 3-vuotisista siirtomäärärahoista, joiden käyttö-aika päättyy 31.12.2020 (vuoden 2018 talousarvion varat) ja 31.12.2021 (vuoden 2019 varat). Valtionavustuksen myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).
 
Alla olevalle hakulomakkeelle tehdyn hakemuksen voi lähettää osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Rahoitettavien hankkeiden vaatimustason ja vaikuttavuuden edellyttävän yhteiskehittämisen vuoksi suosittelemme kuitenkin olemaan ensin yhteydessä yhteyshenkilö Lasse Laitiseen (yhteystiedot alla). 
 
Hakulomake ja lisätietoja rahoituksesta

Lisätietoja:

Lasse Laitinen