Vuosiloman ansainta

Lomaa kertyy joko 14 päivän tai 35 tunnin säännön perusteella. Näiden ulkopuolelle jäävillä on oikeus vuosilomaa vastaavaan vapaaseen (ns. vapaajärjestelmä).

14 päivän säännön piiriin kuuluvat ne, jotka sopimuksen mukaan työskentelevät kaikkina kuukausina vähintään 14 päivänä. Heille lomaa kertyy jokaiselta sellaiselta kalenterikuukaudelta, jonka ajalta heillä on vähintään 14 työpäivää tai työssäolon veroista päivää.

35 tunnin sääntö koskee niitä, jotka sopimuksen mukaan työskentelevät kuukaudessa alle 14 päivää, mutta ainakin yhtenä kuukautena vähintään 35 tuntia. Heille vuosilomaa kertyy jokaiselta sellaiselta kalenterikuukaudelta, johon sisältyy vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia.

Työssäolopäivien veroisina päivinä tai tunteina pidetään laissa säädetyin rajoituksin poissaoloja, jotka johtuvat muun muassa

  • vuosilomasta
  • sairaudesta
  • äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta
  • opintovapaasta tai
  • lomautuksesta

Vapaajärjestelmä

Alle 35 tuntia kuukaudessa työskentelevillä työntekijöillä on oikeus lomaa vastaavaan vapaaseen. Vapaata voi saada kaksi arkipäivää kultakin työsuhteen voimassaolokuukaudelta. Vuoden jatkuneessa työsuhteessa työntekijällä on oikeus neljän viikon pituiseen vapaaseen.

Vapaajärjestelmää sovelletaan myös kotityöntekijöihin sekä työnantajan työsuhteisiin perheenjäseniin, jos työnantajan palveluksessa ei ole muita työntekijöitä.

Myös toistuvien, enintään lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvien määräaikaisen työsopimusten perusteella samalle työnantajalle töitä tehneellä on oikeus vapaan pitämiseen.

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto