Yhteistoimintamenettelyssä sovittavat asiat

1. Kun työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20, yt-menettelyn piirissä ovat:

 • Vuosittain yhteistoimintakoulutuksen määrä, sisältö, kohdentuminen, varojen puitteissa
 • Sosiaali- ja vastaavien tilojen suunnittelu ja käyttö, lasten päivähoidon ja työpaikkaruokailun järjestäminen työnantajan osoittamien varojen puitteissa
 • Työnantajan henkilöstön harrastus-, virkistys- ja lomatoimintaa varten osoittamien avustusten yleiset jakoperusteet.

2. Kun työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 30, yt-menettelyn piirissä ovat:

 • Työsäännöt, aloitetoiminnan säännöt ja niihin tehtävät muutokset
 • Työsuhdeasuntojen jakamisen periaatteet, osuuksien määrittäminen henkilöstöryhmittäin ja asuntojen jakaminen.

Jos yt-menettelyssä ei  ole tehty sopimusta työsäännöistä tai niiden muutoksista, työnantajalla ei ole oikeutta vahvistaa niitä yksipuolisesti.

Jos muista asioista ei ole sopimusta yt-menettelyssä:

Henkilöstöryhmien edustajat päättävät:

 • Yhteistoimintakoulutuksen sisällöstä ja henkilöstöryhmittäisestä kohdentamisesta
 • Työsuhdeasuntojen jakamisesta
 • Sosiaalitoiminnan alaan kuuluvista asioista ja avustusten yleisistä jakoperusteista.

Työnantaja päättää:

 • Aloitetoiminnan säännöistä muutoksineen
 • Vuokra-asuntojen jakamisen periaatteista ja osuuksista henkilöstöryhmittäin.

Yritystoiminnan muutokset, jotka aiheuttavat henkilöstövaikutuksia

Henkilöstövaikutukset käsitellään yhteistoimintaneuvotteluissa ennen työnantajan päätöksentekoa.

Neuvottelut tietyistä yritystoiminnan muutoksista/järjestelyistä aiheutuvista henkilöstövaikutuksista:

 • Toimintojen lopettaminen, siirtäminen, laajentaminen, supistaminen
 • Kone- ja laitehankinnat, palvelutuotannon tai tuotevalikoimien muutokset
 • Muut vastaavat yritystoiminnan muutokset, työn järjestelyt, ulkopuolisen työvoiman käyttö.

Nämä henkilöstövaikutukset ovat neuvotteluvelvoitteen piirissä: 

 • Työnantajan työnjohtovallan piiriin kuuluvat olennaiset muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyissä, työtilojen järjestelyissä, siirrot tehtävistä toisiin, säännöllisen työajan järjestelyt, näihin suunniteltavat muutokset, aiottujen muutosten vaikutukset säännöllisen työajan alkamiseen ja päättymiseen ja lepo- ja ruokailutaukojen ajankohtiin, jollei työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa toisin määritellä.

Lisätietoja: yhteistoiminta-asiamies