Sopiminen ja henkilöstön päätökset

Yhteistoimintalain (YTL) pääsääntö on, että työnantaja tekee yhteistoimintamenettelyssä käsitellystä asiasta päätöksen neuvottelujen jälkeen. YTL 5 luku on poikkeus tästä pääsäännöstä. Ensisijaisesti ko. luvussa mainituista asioista on pyrittävä sopimaan työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajien kanssa. Ellei sopimukseen päästä, päätöksen asiassa tekee asiasta riippuen joko työnantaja tai henkilöstöryhmien edustajat. 

Kun työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20, yt-menettelyssä käsitellään: 

  • Yhteistoimintakoulutuksen määrä, sisältö ja kohdentuminen vuosittain
  • Sosiaali- ym. tilojen suunnittelu ja käyttö, lasten päivähoidon sekä työpaikkaruokailun järjestäminen 
  • Henkilöstön harrastus-, virkistys- ja lomatoimintaa varten osoitettujen avustusten yleiset jakoperusteet.

Kun työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 30, yt-menettelyssä käsitellään lisäksi:

  • Työsäännöt, aloitetoiminnan säännöt ja niihin tehtävät muutokset
  • Työsuhdeasuntojen jakamisen periaatteet.

Päätöksen tekee joko työnantaja tai henkilöstöryhmien edustajat

Ellei sopimukseen päästä, henkilöstöryhmien edustajat päättävät: 

  • Yhteistoimintakoulutuksen sisällöstä ja henkilöstöryhmittäisestä kohdentamisesta
  • Työsuhdeasuntojen jakamisesta
  • Sosiaalitoiminnan alaan kuuluvista asioista ja avustusten yleisistä jakoperusteista.

Työnantaja päättää:

  • Aloitetoiminnan säännöistä muutoksineen
  • Vuokra-asuntojen jakamisen periaatteista ja osuuksista henkilöstöryhmittäin.